Zefanja 3

Zefanja 3 : 1   Gods diagnose over Jeruzalem

God gaat in hoofdstuk 3 spreken over een stad waarmee Hij iets bijzonders heeft 1), althans, dat zou Hij heel graag willen. Die wens koestert Hij niet ten aanzien van Ninevé of een andere vermaarde stad. Nee, daar komt maar één stad in de hele wereld voor in aanmerking, en dat is Jeruzalem.

Evenals in hoofdstuk 1 vertelt God dat Hij haar moet oordelen, maar nu legt Hij uit hoeveel moeite Hij gedaan heeft om haar houding naar Hem te veranderen. Dat is niet gelukt.
God heeft de volgende kenmerken bij haar vastgesteld:

 1. weerspannig (rebels)
  Zij maken bewust andere keuzes dan God haar graag ziet maken; en dat niet af en toe, maar voortdurend.
 2. bezoedeld (onrein)
  Zij weet dat Gods woning in de stad staat en dat God reinheid voorschrijft om in Zijn omgeving te kunnen zijn. Daarmee wenst zij geen rekening te houden.
 3. verdrukkend (kapot makend)
  God heeft de stad uitverkoren om haar een middelpunt van zegen te laten zijn, maar in plaats daarvan breekt zij alleen maar af.

Zou zo'n diagnose alleen maar van toepassing zijn op het Jeruzalem van die tijd? Nee.
We hebben al gemerkt dat de profetie in het Oude Testament een boodschap van God is voor de hoorders op dát moment, maar dat de definitieve vervulling vaak in de toekomst ligt. Daarnaast zijn er ook belangrijke lessen voor de gemeente van God vandaag, want ook wij vormen een stad 2) en een huis 3), waar God wil wonen en waar christenen met elkaar omgaan.

Wanneer God ons deze spiegel voorhoudt, is het niet zo moeilijk om genoemde kenmerken vandaag onder ons christenen op te merken. Maar dat is niet genoeg! Elk kind van God zal de woorden van Zefanja ter harte moeten nemen, zodat de relatie met God weer wordt hersteld; een relatie die inniger is als Israël ooit zal kennen.

Zefanja 3 : 2   Gods uitgestoken hand

Op verschillende manieren heeft God geprobeerd om de stad te bereiken. 4)

 1. Hij roept
  God heeft haar geroepen, zoals Hij dat eigenlijk altijd gedaan heeft zodra iemand bij Hem vandaan gaat. 5)  Adam gaf God nog antwoord, maar Jeruzalem houdt zich doof. Ze wil niet luisteren naar de vele profeten, die God stuurt om haar bij Zich terug te roepen.
 2. Hij tuchtigt
  Een volgende manier is opvoeden. God ziet haar dan niet alleen binnen gehoorafstand, maar ze is dichterbij. Ze is aan te raken, wakker te schudden, te verbeteren. Maar ook die bewijzen van liefde 6)  neemt ze niet aan.
 3. Hij is te vertrouwen
  Als God nog dichter bij haar komt, kan ze Hem in alles vergelijken met de goden van de omliggende volken, waar ze zoveel aandacht aan schenkt. Ze kan ook Zijn houding vergelijken met haar eigen ontrouwe houding. Wat zou haar enige conclusie moeten zijn? God is trouw. Hij kan niet anders. 7)
  Maar zij kan wél anders. En toch weigert zij God te vertrouwen!
 4. Hij staat open
  God kan nóg een stapje dichterbij komen, en Zijn hárt voor haar openen. Ondanks haar ontrouw komt Hij naar haar toe als haar God. Elke drempel, elke belemmering, elke twijfel neemt Hij weg. Jeruzalem mag in Hem alleen maar een trouwe God zien die haar zó liefheeft dat Hij Zijn hart voor haar opent. Maar "tot haar God nadert zij niet".

Het is nauwelijks te vatten hoe God Zich inspant om de relatie met Jeruzalem te herstellen. Als het dan fout gaat , en de oordelen van de dag des Heren moeten komen, dan zijn die duidelijk terecht. Het oordeel begint echter bij het huis van God 8), een huis dat naar Gods plan gebouwd wordt met een hoog ideaal, namelijk om een huis te zijn van priesters, die Hém offeren. 9)

Zefanja 3 : 3 - 4   Gods voorzieningen

Om zo te kunnen functioneren heeft God nogal wat voorzieningen getroffen. Zijn volk dient bestuurd en verzorgd te worden. 10)
Daarvoor schakelt Hij mensen in die Hij voor zulke taken heeft toegerust, en die Hij aan Jeruzalem heeft gegeven. Het zijn dan ook haar vorsten, haar rechters, haar profeten en haar priesters.

In grote lijnen doet de Heer hetzelfde ten aanzien van Zijn gemeente. 11)  Hij geeft haar gaven zodat er opbouw is van de gelovigen. Zulke mensen hebben een mooie taak, maar ook hén gaat God beoordelen.

 1. haar vorsten
  Bij een vorst past koninklijk gedrag, zoals Abraham dat toont in zijn omgeving. 12)  Men kent hem als iemand die zijn macht en rijkdom gebruikt ten dienste van anderen. De vorsten van Jeruzalem zijn echter 'brullende leeuwen', een typisch kenmerk van de duivel 13), die rondgaat om te zien wie hij kan verslinden. Een stad met zulke vorsten leeft in permanente angst, want ieder vraagt zich af wie het volgende slachtoffer wordt.
  Helaas zijn er ook in de christenheid dictators die met groot gemak slachtoffers maken.
 2. haar rechters
  Een rechter is aangesteld om iemands gedrag te beoordelen aan de hand van de wet. Daarvoor is een grondige kennis van de wet nodig, maar ook van de Wetgéver. De rechters van deze stad zijn helemaal zo zorgvuldig. Zij willen het liefst zo snel mogelijk van het probleem af, nog voordat het morgen wordt.
  Wanneer Christus eeuwen later met haar rechters te maken heeft, zijn het nog steeds dezelfde wolven, die snel willen handelen. 14)
  Ook vandaag moeten we als christenen soms anderen beoordelen, maar dat moet altijd gebeuren vanuit een geestelijke houding én met de bedoeling om de ander te herstellen. 15)
 3. haar profeten
  Een profeet wordt door God gestuurd om Zijn woorden te spreken. Dat is nodig, zeker wanneer het volk afwijkt.
  Bij vorsten, rechters en priesters is het nog te controleren of iemand volgens Gods aanwijzingen is aangesteld. Maar bij een profeet ligt dat anders, want iedereen kan zich profeet noemen. Of zo iemand echt door God gestuurd is, moet blijken uit de woorden die Hij spreekt.
  God omschrijft de profeten van Jeruzalem als 'woordkramers', dus als mensen die zich voordoen als profeet van God, maar die zinloze woorden uitkramen. God heeft hen niet gezonden. 16)  Zij spreken dus namens iemand anders of zij spreken alleen hun eigen woorden.
  Het is ook vandaag heel belangrijk om de woorden te toetsen, die 'in opdracht van' de Heer worden uitgesproken. 17)
 4. haar priesters
  Priesters hebben als taak om namens het volk aan God te offeren, en om te werken in de tempel (het heilige). De wet schrijft nauwkeurig voor hoe b.v. een priester zich dient te reinigen voordat hij aan zijn werk begint.
  De priesters in Jeruzalem beantwoorden in geen enkel opzicht aan Gods plan in hun taak. Zij doen wat zij willen.
  Het woord 'aanbidding' wordt vandaag veel gebruikt. De Vader zoekt inderdaad zulke gelovigen 18), maar waarmee kom ik? Hoe is mijn priesterdienst? Vraag ik me echt af wat de Vader het liefste wil ontvangen, of kom ik gewoon met wat ik prettig vind?

Alle taken die God in Jeruzalem heeft neergelegd, worden helemaal verkeerd uitgeoefend. Dan is het niet zo verbazend dat de inwoners van de stad weerspanning, bezoedeld en verdrukkend zijn. Zij hebben immers slechte voorbeelden en leiders. Een sombere schets!
Zou het onder christenen zoveel beter zijn?


Zefanja 3 : 5 - 20   volgt z.s.m.


 

Dit is een uitwerking van Bijbelavonden in Roodeschool (najaar 2013).