Profeten - overzicht

Bij de profeten denken we in het algemeen aan hen die als profeet zijn opgetreden. Maar soms is het een aanduiding voor alle boeken in het Oude Testament naast de vijf boeken van Mozes 1, en ook voor alle boeken naast "Mozes en de Psalmen" 2.
De profeten van wie we een boek in de Bijbel hebben zijn:

 • de grote profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël
 • de kleine profeten: Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi.

Niet alles is van iedere profeet bekend.
Elke profeet heeft een eigen roeping. In het betreffende boek zijn zijn profetieën te lezen. Ook is duidelijk voor wie de boodschap bedoeld is.
Andere details kunnen heel verschillend zijn:

 • van een enkeling weten we niets meer dan hun naam (Nahum)
 • soms is iets over hun familie bekend (Hosea, Jesaja)
 • soms lezen we meer over zijn leven dan over zijn boodschap (Jona)
 • sommigen moeten lijden vanwege hun profetendienst (Jeremia)

 

Boodschap van de profeten: "De Heere regeert"

Hoe verschillend de roeping van elke profeet ook moge zijn, hun boodschap bevat dezelfde kern: "de Heere regeert" 3.
Het feit dat God regeert betekent dat God in deze wereld tot Zijn doel gaat komen. De houding van mensen verandert daar niets aan.
Het is Gods doel dat Christus straks openlijk regeert in Zijn vrederijk 4.

De profeten beschrijven Gods regering op een aantal terreinen:

a)  Gods regering t.a.v. Israël

God belooft Abraham en zijn nageslacht om te wonen in het gebied tussen Nijl en Eufraat 5. Zijn nageslacht, het volk Israël, is een hardnekkig volk. God stuurt de ene na de andere profeet om hen tot inkeer te brengen, maar zij worden smadelijk behandeld 6. Tenslotte wordt Israël uit het land verbannen, en worden Jeruzalem en de tempel verwoest.

Na 70 jaar mag een klein deel weer terugkeren. Jeruzalem en de tempel worden herbouwd, maar als 400 jaar later de Messias komt en verworpen wordt, wordt de tempel opnieuw verwoest 7, tot op de huidige dag.

Gods belofte aan Abraham gaat desondanks zeker in vervulling. Na een tijd van verdrukking zal Gods Geest een grote verandering bij Israël teweeg brengen, zodat zij de Messias straks wèl zullen aannemen 8.

b)  Gods regering t.a.v. de andere volken

De rol van Israëls omringende landen en van de wereldmachten staat altijd in relatie tot Israël. God gebruikt hun vijandschap vaak om Zijn volk te bestraffen 9, maar God houdt hen wèl verantwoordelijk voor die vijandige houding 10.

Toch zal God hen ook belonen voor het goede dat zij Zijn volk bewijzen 11. Velen van hen zullen delen in de zegen van het messiaanse rijk.

c)  Gods regering via Christus

Jeruzalem wordt het centrum tijdens de messiaanse regering. Via het volk Israël zal God de hele wereld zegenen 12.
De regering van Christus kenmerkt zich door gerechtigheid en vrede. Ook de dierenwereld en het milieu worden hersteld 13.

 

Wat de profeten vooral níet zeggen

Deze profeten uit het Oude Testament hebben niet altijd goed begrepen wat zij mochten doorgeven over Christus' lijden en Zijn heerlijkheid erna 14. Met het Nieuwe Testament in handen hebben wij er nu wèl zicht op.
Bovendien zijn ons daarin verborgenheden geopenbaard, die deze profeten niet kònden weten en waarover zij dus ook helemaal niets verteld hebben:

 1. Christus en de gemeente
  De gemeente, bestaande uit alle gelovigen uit Joden en heidenen, ontstaat in Handelingen 2 op de Pinksterdag 15. De unieke eenheid tussen Christus en de gemeente wordt door Paulus geopenbaard 16.
  De gemeente is een hemels volk met geestelijke zegeningen en een hemelse eindbestemming.
 2. nieuwe hemel en nieuwe aarde
  Pas in het Nieuwe Testament wordt ons verteld dat de huidige eerste schepping totaal zal verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe schepping 17.
  De vermelding van Jesaja heeft betrekking op het messiaanse vrederijk 18.

Deze punten vormen dan ook geen thema van de profeten.

Kortom: de profeten spreken over Gods heilspan voor deze aarde, met Israël als centrum. Ook een enkel hemels tafereel hangt samen met dit heilsplan 19. De profetische horizon gaat niet verder dan het messiaanse vrederijk.

 

Wat hebben de profeten òns dan te zeggen?

Als de profeten hun boodschap richten tot Israël en andere volkeren met het oog op Gods heilsplan voor deze aarde, wat hebben deze profeten ons als hemels volk dan te zeggen? Heel veel!

 • Christus
  Het lijden en sterven van Christus zal elke christen aanspreken en tot aanbidding brengen 20. Ook Zijn komende verschijning is iets waar we naar verlangen 21.
 • citaten in het Nieuwe Testament
  De schrijvers in het Nieuwe Testament onderbouwen hun betoog veelvuldig met citaten uit de profeten. Het is belangrijk om die citaten in hun samenhang te lezen in de profetieën.
 • lessen voor ons geloofsleven
  Ons gedrag als christen verschilt niet zoveel met dat van een gemiddelde Israëliet. Aangezien onze relatie met God intiemer is dan de hunne, zal het onze Vader aan het hart gaan wanneer één van Zijn kinderen een eigen weg bewandelt. Als Israël al zoveel opvoedende zorg heeft ontvangen, hoeveel temeer wij! Elk kind van God zal de liefdevolle maar tuchtigende hand van onze Vader ervaren.