Hoge en lage bronnen

De haven van je begeerte

"Hij maakte de storm tot een zacht suizen, zodat de golven stil werden. Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen, en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte." (1)

In Psalm 107 worden vier situaties geschetst waarin iemand zich kan bevinden:

  1. in de woestijn op een eenzame weg (vs. 4-9)
  2. in donkerheid en diepe duisternis (vs. 10-16 )
  3. in pijn (vs. 17-22 )
  4. op zee (vs. 23-32 )

In zo'n situatie leer je tot God roepen, en deze Psalm beschrijft wat er dan gaat gebeuren: God helpt je er uit.
De eerste drie omstandigheden zijn te wijten aan eigen schuld. Het kan elke christen overkomen, maar er is een uitweg. Tegelijk is het de enige uitweg, namelijk roepen tot God. Er is geen alternatief.

1) in de woestijn op een eenzame weg

Wanneer je als christen het contact met de Heer kwijt bent, probeer je die leegte op te vullen. Je zoekt contact en vertier, zoals de jongste zoon (2), maar de eenzaamheid wordt steeds groter en uiteindelijk ben je alleen. Nergens een thuis (3).
Er is Iemand die op je wacht, waar je thuis mag komen, waar alles voor je klaar ligt. Alleen ..., jij moet naar Hem toegaan, tot Hem roepen!

2) in donkerheid en diepe duisternis

Gods Woord is van levensbelang. Het is zelfs zó belangrijk dat het altijd het laatste woord heeft. Als dat bij jou niet zo is, en je stelt jouw eigen mening boven de Bijbel, dan is er een probleem. Het kan zijn dat het onwetendheid is, en dat neemt God je uiteraard niet kwalijk, maar Hij wil je opvoeden. Maar als je Gods Woord goed begrepen hebt en konsekwent weigert om er naar te leven, dan kom je in een geestelijke duisternis terecht (4).
Dat kan zelfs tot 'gevangenschap' leiden, dus een situatie waaruit jij jezelf niet meer kunt losmaken (b.v. allerlei verslavingen, geestelijke krachteloosheid, wetticisme). Dat is altijd het gevolg van je eigen keus om niet naar Gods Woord te luisteren.
De oplossing?
Oprecht tot God roepen en bereid zijn om te buigen voor Zijn Woord (5).

3) in pijn

Deze pijn is het gevolg van een zondige wandel (6).
Wanneer je zondigt (en dat kan gebeuren) (7), dan is het normaal om die zonde direct te belijden. Als dat niet gebeurt, wordt het steeds makkelijker om te zondigen. En dan is er geen sprake meer van een incident, maar van een wandel.
Dat is één van de ergste dingen in het leven van een christen. Het is zelfs zo erg, dat er getwijfeld mag worden aan een oprechte bekering, want voor een wedergeboren christen is zo'n wandel volstrekt abnormaal (8).
Ook hier is een oprecht roepen tot God de enige oplossing, en ook hier geeft Hij uitredding.

4) op zee

In deze vierde situatie worden de problemen niet veroorzaakt door eigen schuld, maar doordat God spreekt (9). God heeft alles in de hand, ook de omstandigheden waarin wij zijn. Op Zijn bevel kunnen die veranderen en wil Hij ons op de proef stellen.
Ook jij bent als christen op de wereldzee, en zolang alles rustig verloopt is er geen zorg. Je bent gezond, je studeert of je hebt werk, je neemt deel aan kerkelijk leven, je maakt je plannen, en je dankt de Heer ervoor. Prima, alles in orde tot zover.

Op een bepaald moment wil God je ook wel eens testen. Dat doet Hij niet omdat Hij het zo leuk vindt om je te plagen, maar omdat Hij in jou iemand ziet die zo'n test in principe goed kan doorstaan (10), en voor wie het resultaat een grote zegen is (11).
Hij doet dat niet bij iedereen. Abraham (12) en Job hebben een zekere groei doorgemaakt voordat God hen aan een moeilijke test kan onderwerpen. Maar dan weet God ook dat er iets moois uit gaat komen: meer geloofsvertrouwen, meer kennis van God, meer dankzegging.
Het is dus een bewijs van Zijn liefde.

In zo'n testfase wordt je heen en weer geslingerd tussen twee uitersten: mooie hemelse momenten en momenten waarbij je je voelt wegzinken (13).
Dan groeit er een intens verlangen: "Houdt dit nou nooit op? Wanneer gaat de Heer mijn gebeden verhoren, en wanneer neemt Hij mijn moeiten en zorgen weg?"

De Heer luistert naar je roepen, ook al merk je dat niet altijd direkt. We hebben wél de garantie dat Hij op Zijn tijd en op Zijn manier verhoort. Het resultaat is dan niet alleen maar dat de hoge golven verdwijnen, maar dat Hij je leidt 'naar de haven van je begeerte'.
God is er niet tevreden mee, wanneer je niet meer bang bent voor situaties in je leven, in je huis, in de gemeente, enz. Als dat je enige gebed zou zijn, heb je nog niet optimaal gebruik gemaakt van dit voorrecht.

God nodigt je uit om jouw grootst mogelijke verlangens aan Hem te vertellen. Een kind van God, dat zijn Vader steeds meer leert vertrouwen, wordt steeds vrijmoediger, en uiteindelijk zal het zich vrij voelen om alles zonder enige aarzeling te vertellen (14).
Waar twijfel je over? Waar verlang je naar?


"Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus." (Filippi 4 : 6, 7)

 


terug naar 'Hoge en lage bronnen' - overzicht