Downloads

Ga naar de lezingen door op het onderwerp te klikken  ( serie loopt nog) :

Jesaja 11 lezingen (audio + presentatie) Noordhorn 2018-2019
Hebreeën 9 lezingen (audio + presentatie) Assen & Warffum 2018-2019
Richteren 17 lezingen (samenvatting) Uithuizermeeden 2010-2012
De kleine profeten 9 lezingen (audio + presentatie) Assen & Warffum 2014-2015
Zefanja 5 lezingen (samenvatting) Uithuizermeeden 2012
Handelingen 18 lezingen (audio + presentatie) Assen & Warffum 2015-2017
Jakobus 13 lezingen (samenvatting) Uithuizermeeden 2012
1 Johannes 5 lezingen (audio) Katwijk aan Zee 2018-2019
Openbaring 11 lezingen (audio + presentatie) Noordhorn 2017-2018
De Zoon van David 9 lezingen (audio + presentatie) Assen & Warffum 2017-2018
De komst van Christus 5 lezingen (audio + presentatie) Assen 2014
Christus, het leven 3 lezingen (audio) Warffum 2017
Een kind van God 3 lezingen (audio) Warffum 2016
Gezond geloofsleven 3 lezingen (audio) Warffum 2015
De gemeente van God 5 lezingen (samenvatting) Uithuizermeeden 2010


Het boek Jesaja   downloads
Jesaja 1 - 2 Gods Woord klinkt vanuit Jeruzalem
Jesaja 3 - 5 Het lied van de wijngaard
Jesaja 6 - 10 Immanuël: God met ons!
Jesaja 11 - 27 Gods visie op de volken
Jesaja 28 - 35 God is trouw aan Zijn beloften
Jesaja 36 - 39 De gebeden van Hizkia
Jesaja 40 - 48 God zal Israël verlossen
Jesaja 49 - 52 Christus, de Knecht van God
Jesaja 53 De dood van Christus heeft gevolgen
Jesaja 54 - 60 De bekering van Israël
Jesaja 61 - 66 Het Messiaanse vrederijk
 
De brief aan de Hebreeën   downloads
Hebreeën 1 Jezus, de Zoon van God
Hebreeën 2 Jezus, de Zoon des Mensen
Hebreeën 3 - 4 Jezus, de Zoon over Gods huis
Hebreeën 5 - 7 Jezus, de Hogepriester
Hebreeën 7 - 9 Jezus, de Middelaar
Hebreeën 9 - 10 Jezus, het volmaakte offer
Hebreeën 11a Het geloof kijkt vooruit
Hebreeën 11b Het geloof kijkt omhoog
Hebreeën 12 - 13 Jezus, de Voleinder van het geloof
 
Eerste brief van Johannes   downloads
1 Johannes 1 God is licht en geen duisternis!  
1 Johannes 2 Is een jonge gelovige kwetsbaar?  
1 Johannes 3 Waaraan is een kind van God herkenbaar?  
1 Johannes 4 Wie is de antichrist?  
1 Johannes 5 Wat is het eeuwige leven?  
 
Het boek Openbaring   downloads
Openbaring 1 Christus, de opgestane Majesteit
Openbaring 2 - 3 Een rapport voor zeven gemeenten
Openbaring 4 - 5 Mensen in de hemel!
Openbaring 6 - 7 Zeven zegels
Openbaring 8 - 11 Zeven bazuinen
Openbaring 12 - 13 Drie tekenen in de hemel
Openbaring 13 - 15 Een blik op de grote verdrukking
Openbaring 15 - 19 De valse en de echte bruid
Openbaring 19 - 21 De verschijning van Christus
Openbaring 21 Het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 20-22 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
 
Het boek Handelingen   downloads
Handelingen 1 Een koninkrijk zonder Koning
Handelingen 2 De komst van de Heilige Geest
Handelingen 3 - 4 Petrus en Johannes - zonder angst op weg
Handelingen 5 - 6 Onrust in de jonge gemeente
Handelingen 6 - 7 Stefanus - de eerste martelaar
Handelingen 8 Filippus - de evangelist
Handelingen 9 Paulus - van vervolger tot apostel
Handelingen 10 Petrus - Israëls grens gaat open
Handelingen 11 - 12 Antiochië - het nieuwe startpunt
Handelingen 13 - 14 1e zendingsreis van Paulus
Handelingen 15 Apostelvergadering in Jeruzalem
Handelingen 16 2e zendingsreis van Paulus (1)
Handelingen 17 - 18 2e zendingsreis van Paulus (2)
Handelingen 19 - 20 3e zendingsreis van Paulus
Handelingen 21 - 22 Paulus gearresteerd in Jeruzalem
Handelingen 23 - 24 Paulus voor de Raad en voor Felix
Handelingen 25 - 26 Paulus voor Festus en Agrippa
Handelingen 27 - 28 Paulus reis naar Rome
 
De Zoon van David   downloads
David tot koning gezalfd
Nog geen koning, de vijand verslagen
David, een verworpen koning
Koning David op de troon
David is geen volmaakte koning
Koning Salomo, de vredevorst
Koning Hizkia, de eerste opwekking
Koning Josia, de tweede opwekking
Jezus, Koning op de troon van David
 
De kleine profeten   downloads
Jona Een onwillige evangelist ervaart zegen
Amos Een boer met diepe inzichten
Hosea Gods trouw vs Israëls ontrouw
Joël De Heer redt elk die Hem aanroept
Micha God houdt Zijn Woord
Nahum God tuchtigt die Hij liefheeft
Zefanja Waar het volk faalt, is de Heer Verlosser
Habakuk Wachten op de Heer wordt altijd beloond
Obadja God duldt geen haat tegen Zijn volk
 
De komst van Christus   downloads
Gaan er vandaag al profetieën in vervulling?
Christus komt - voor wie?
Het boek Openbaring - enkele sleutels
Christus is ook Rechter, maar wanneer en voor wie?
Israëls toekomst
 
Het boek Zefanja   downloads
Zefanja 1 : 1 - 9    
Zefanja 1 : 10 - 18    
Zefanja 2 : 1 - 7    
Zefanja 2 : 8 - 15    
Zefanja 3 : 1 - 4    
 
De brief van Jakobus   downloads
Jakobus 1 : 1 - 2    
Jakobus 1 : 3 - 8    
Jakobus 1 : 9 - 15    
Jakobus 1 : 16 - 20    
Jakobus 1 : 21 - 27    
Jakobus 2 : 1 - 13    
Jakobus 2 : 14 - 26    
Jakobus 3 : 1 - 6    
Jakobus 3 : 7 - 18    
Jakobus 4 :1 - 8    
Jakobus 4 :9 - 17    
Jakobus 5 : 1 - 9    
Jakobus 5 : 10 - 20    
 
Het boek Richteren   downloads
Richteren 1 Jozua, Kaleb en hun huizen  
Richteren 2 Israëls volgende generaties na Gilgal  
Richteren 3: 1 - 11 Otniël en de koning van Mesopotamië  
Richteren 3: 12 - 30 Ehud en Eglon, de koning van Moab  
Richteren 3 - 5 Debora: een wijze vrouw  
Richteren 6: 1 - 24 Gideon: een dappere held  
Richteren 6: 25 - 40 Gideon overtuigd door een teken  
Richteren 7 Gideon trekt ten strijde  
Richteren 8 De sterkte en zwakte van Gideon  
Richteren 9 De tijd ná Gideon: pure machtsstrijd  
Richteren 10 Tola en Jaïr, wat een verademing  
Richteren 11 Jefta, van bendeleider tot richter  
Richteren 12 Jefta valt zijn broeders hard aan  
Richteren 13 Simson, aankondiging van een nazireeër  
Richteren 14 Het raadsel van Simson  
Richteren 15 Simson vecht met de Filistijnen  
Richteren 18 Ieder deed wat goed was in eigen ogen  
 
De gemeente van God   downloads
Het begin in Gods plannen
Vragenavond over de olijfboom e.d.
Vragenavond over Abraham en erfgenamen
Beschrijvingen van de gemeente
Verschillende aspekten van gemeente-zijn
 
Christus, het leven downloads
Ik ben het brood des levens
Ik ben de goede herder  
Ik ben de ware wijnstok  
 
Een kind van God   downloads
Een kind van God heeft eeuwig leven  
Een kind van God groeit  
Een kind van God heeft lief
 
Een gezond geloofsleven   downloads
Behoudenis  
Heiliging  
Gebed  
 
Jozef: een type van Christus downloads
Jozef thuis: geliefd en veracht  
Jozef in Egypte: gevangen en verhoogd  
Jozef en zijn broers  
 
Waar blijft de belofte van Zijn komst? downloads
Profetie - een lamp in het donker
De wederkomst van Christus - een troost  
Het boek Openbaring - enkele sleutels  
Christus als Rechter - altijd rechtvaardig  
Israëls toekomst - op weg naar shalom  
Europa - verdeeld maar machtig  
Israëls buren - de andere bomen lopen uit  
De kerk - haar ware gedaante
Het messiaanse rijk - Christus regeert
 
Lessen uit Genesis downloads
Genesis 1 - 2 Adam & Eva - het begin
Genesis 3 Adam & Eva - de zondeval
Genesis 4 Kaïn & Abel - twee soorten mensen
Genesis 5 Henoch - een wandel met God
Genesis 6 - 7 Noach & zijn huis - de ark  
Genesis 8 - 9 Noach & zijn huis - een nieuw begin
Genesis 12 Abraham & Sara - Gods beloften  
Genesis 22 Abraham - een geloofsdaad  
Genesis 24 - 25 Izak & Rebekka - een verdeeld huis  
 
Christus in de Psalmen downloads
een inleiding tot de Psalmen  
Christus, de Zoon van God
Christus, de Mens  
Christus, de Dienaar
Christus, de goede Herder
Christus, de grote Herder
Christus, het offer  
Christus, de Koning - Bruidegom  
Christus en Gods woning  
Christus, de Priester - Koning  
Christus, de Lofprijzer  
 
Het boek Daniël downloads
in de school van God  
God kent de toekomst
in het vuur
een teken aan de wand
tussen leeuwenmuilen
alles draait om een klein volkje  
offeren in een moeilijke tijd  
schuldbelijdenis en nieuwe hoop
volharden in het gebed
oorlog en vrede  
lichtpunten in de duisternis  
 
Het huis van Goud downloads
De voorhof
Het heiligdom
Het heilige der heilige  
Het materiaal
Vrijwillige offers
Verplichte offers
Werkers van God (de priesters)
Helpers van de priester (de Levieten)
 
Portretten van de Heer Jezus downloads
Mordechai  
 
De brieven aan Thessalonika downloads
1 Thessalonika 1 bekeerde mensen  
1 Thessalonika 2 Gods manier van opvoeden  
1 Thessalonika 3 heilig en onberispelijk  
1 Thessalonika 4 de opname van de gemeente
1 Thessalonika 5 waken en bidden
2 Thessalonika 1 God oordeelt rechtvaardig
2 Thessalonika 2 Wie is die tegenhouder?
2 Thessalonika 3 het Woord van God gaat door
 
Israël downloads
Israël 60 jaar  
 
De brief aan de Romeinen downloads
de gerechtigheid van God  
God maakt levend  
Ik ervaar meer dood dan leven  
Gods Geest en het echte leven  
Het herstel van Israël  
Leven van een christen  
Christenen hebben elkaar te verdragen  
Ware dienst  
 
De kern van het christelijk geloof downloads
De Vader  
De Zoon  
De Heilige Geest  
vrede met God  
geloof  
hoop  
liefde