Nakomenlingen van Adam

Genesis 5 geeft het overzicht van de nakomelingen van Adam tot op Noach en zijn zonen.
Dit toont enkele interessante gegevens.
De getallen in dit overzicht:

  1. de leeftijden staan aan het eind van de balk met de naam
    (Adam is 930 geworden)
  2. vóór de balk staat de leeftijd van de vader op het moment van geboorte
    (Adam was 130 bij de geboorte van Seth)
  3. Noach is 600 jaar oud wanneer de zondvloed begint, dus 480 jaar aan het begin van 120 jaar die de mensheid ervóór nog krijgt
  4. uit De zonen van Noach blijkt Noach 503 jaar oud te zijn bij de geboorte van Sem
  5. tussen de schepping van Adam en de zondvloed liggen 1656 jaren.

Nakomelingen in de lijn van Abel

Onmiddelijk ná de zondeval spreekt God over het "nageslacht van de slang" en het "nageslacht van de vrouw".1 Uiteindelijk zal hét Nageslacht van de vrouw (Christus) de definitieve overwinning behalen over satan, maar de nakomelingen van de slang zullen nog veel leed veroorzaken voor de nakomelingen van de vrouw.
Kaïn en Abel zijn de eerste vertegenwoordigers van deze twee groepen, waarin de mensheid vanaf dat moment is verdeeld: de rechtvaardigen (Abel2) en de onrechtvaardigen (Kaïn).

De moord op Abel maakt Kaïn tot vluchteling. Genesis 4 vermeldt nog kort enkele nakomelingen, maar vanaf vers 25 wijst God uitvoerig op de lijn van Abel.
Vanaf het begin gaat Gods belangstelling uit naar hen die als rechtvaardige leven, en daarmee lijken op Christus, dé Rechtvaardige.

Seth & Enos

Seth (= vervanger) wordt geboren en neemt de plaats van Abel in.3 Daarmee zijn beiden samen een type van de gestorven en opgestane Christus.
Bij de geboorte van Enos (= zwak) roept men de Naam des Heren aan,4 in het besef dat Zijn hulp onontbeerlijk is.

Een prachtig begin van de lijn van de rechtvaardigen, het nageslacht van de vrouw.
God is zó geinteresseerd in hun levens dat Hij van elke nakomeling het moment van geboorte en de leeftijd noemt.
Datzelfde geldt nog steeds: God kijkt uit naar onze wedergeboorte en de jaren waarin we Hem kunnen dienen.

Henoch

Maar pas bij Henoch kan God echt iets moois vertellen.
De verticale rode lijn markeert het sterfjaar van Adam.
Noach blijkt de eerste te zijn die Adam niet meer bij leven gekend heeft. Dat betekent dat al zijn voorgangers de verhalen van schepping en zondeval rechtstreeks van Adam hebben kunnen horen.

Henoch lijkt de enige te zijn die serieus nadenkt over de immense veranderingen door de zondeval, zoals dit: God wandelt niet meer in de hof.5 De hof wordt zelfs gesloten.6
Dan komt Henoch op de gedachte dat hij misschien wel met Gód kan wandelen, en dat blijkt te kunnen! Henoch is daarin uniek. God waardeert dit zó dat Hij het tweemaal noemt.7

Al wandelend leert Henoch Gods gedachten kennen, ook over gebeurtenissen die zelfs nú nog toekomstig zijn. Hij geeft dat inzicht echter door als profeet,8 dus als iemand die waarschuwt. Henoch is kennelijk alleen geweest. Velen uit het nageslacht van Seth zijn zich gaan gedragen als nakomeling van Kaïn.
Zo schrijft ook Judas zijn brief als waarschuwing omdat onder ons dwaalleraars zijn binnengeslopen,9 die de weg van Kaïn zijn gegaan.10

Noach

Ook Noach wandelt met God.
Uit de verticale blauwe lijn blijkt niet alleen dat Adam en Seth al overleden zijn, maar ook dat Henoch al was 'weggenomen'.11 Noach heeft het gedrag van Henoch dus niet gekopiëerd. God getuigt dat hij rechtvaardig en onberispelijk is, en wel 'onder zijn tijdgenoten'.12
Dat is een opvallende toevoeging. God ziet dus in de nakomelingen van Seth (in de lijn van de rechtvaardigen) slechts één persoon die ook lééft als een rechtvaardige.

De tijd van Noach was uitermate goddeloos.
De zonen van God (= engelen) nemen zich vrouwen 'die zij maar verkozen'.13 Petrus en Judas wijzen op deze gevallen engelen en Gods oordeel over hen.14 Niets wijst erop dat deze vrouwen verkracht worden. Zij stellen zich massaal beschikbaar voor het occulte. Uit deze omgang worden reuzen geboren.

- 120 jaar

Voor God is nu de grens van Zijn verdraagzaamheid bereikt. Zijn oordeel over de mensheid staat vast, maar wordt pas 120 jaar later uitgevoerd.15 Al die tijd is er nog genade!
God zegt dat niet tegen Noach. Hij krijgt alleen de opdracht om een ark te bouwen, die misschien al ver vóór het verstrijken van de 120 jaar klaar is. Al die tijd is Noach 'een prediker van de gerechtigheid'.16

De termijn van 120 jaar slaat niet op de maximale leeftijd van mens vanaf dat moment, want ook na de zondvloed leven veel mensen langer,17 hoewel de maximale leeftijd geleidelijk afneemt.

De zonen van Noach

Tot nu toe is steeds één persoon van de volgende generatie genoemd (waarschijnlijk de oudste), maar van Noach worden alle zonen genoemd. Daarmee maakt God al duidelijk dat ná de zondvloed de mensheid wordt verdeeld in volken. Elk volk stamt af van één van Noachs zonen, maar Gods belangstelling gaat vooral uit naar de nakomelingen van Sem. In die lijn wordt Abraham geboren, de vader van het volk Israël.18
Daarom is God de God van Sem,19 en niet de God van Jafeth of de God van Cham.

Noach is 500 jaar oud wanneer Sem, Cham en Jafeth geboren worden.20 Het is echter geen drieling.
Jafeth blijkt de oudste te zijn.21 Noach is dan dus 500 jaar oud.
Sem is 100 jaar oud wanneer zijn zoon Arpaksad geboren wordt, 2 jaar ná de zondvloed.22 Uit de gegevens van Genesis 7 blijkt dat de zondvloed ongeveer 1 jaar geduurd heeft. Dat betekent dat Noach 503 jaar oud is wanneer Sem geboren wordt.
Cham is de jongste.23 Het is niet bekend hoe oud Noach is bij zijn geboorte.

Hoge leeftijden

Het is opvallend dat de leeftijden tot de zondvloed rond de 900 jaar zijn. Daarover is al veel gespeculeerd. Een mogelijke verklaring is dat het klimaat ná de zondvloed anders is geworden: 'koude en hitte, zomer en winter zullen niet ophouden'.24
Geleidelijk worden de leeftijden ná de zondvloed lager tot de ons bekende waarden.25

Henoch profeteert over het naderende oordeel. Zijn zoon Metusalach leeft het langst, namelijk 969 jaar. Hij sterft in het jaar van de zondvloed. Zou God daarmee willen laten zien dat Hij maximaal verdraagzaam is met een zondige wereld?

Meelezen

1
Genesis 3: 15
Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
2
Mattheüs 23: 35
het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechja
3
Genesis 4: 25
Want, zei ze, God heeft mij ander nageslacht gegeven in de plaats van Abel; Kaïn heeft hem immers gedood.
4
Genesis 4: 26
5
Genesis 3: 8
zij hoorden de stem van de Here God, Die in de hof wandelde
6
Genesis 3: 24
Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken.
7
Genesis 5: 22, 24
8
Judas : 14
Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heer is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen,
9
Judas : 4
Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen
10
Judas : 11
11
Genesis 5: 24
12
Genesis 6: 9
Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten
13
Genesis 6: 2
14
2 Petrus 2: 4
als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft ...
Judas : 6
de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben ...
15
Genesis 6: 3
Toen zei de Here: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
16
2 Petrus 2: 5
17
Genesis 25: 7
Dit nu is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft: honderdvijfenzeventig jaar.
18
Genesis 11: 27
19
Genesis 9: 26
20
Genesis 5: 32
21
Genesis 10: 21
22
Genesis 11: 10
23
Genesis 9: 24
24
Genesis 8: 22
25
Psalm 90: 10
De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren