Uit het nieuws van 6 november 2021

De QR-code en het teken van het beest

Sommige christenen weten het heel zeker: de QR-code staat rechtstreeks in verband met het teken van het beest uit Openbaring 13 1!
Zekerheid en waarheid zijn echter niet altijd hetzelfde.

Vorige maand overleed Colin Powell. Hij was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken onder president Bush van 2001 tot 2005. Hij was alom gerespecteerd, maar is vooral bekend geworden vanwege zijn toespraak bij de Verenigde Naties in 2003, waarin hij met zekerheid verklaarde dat president Saddam Hussein van Irak beschikte over massavernietigingswapens.
Op grond van die zekerheid trok een Amerikaans-Britse coalitie Irak binnen, maar zulke wapens zijn nooit gevonden. Irak werd daarna een land zonder Hussein, maar in grote chaos.

Twee beesten in Openbaring 13

Wat weten we over het beest en het teken?
Openbaring 13 beschrijft twee beesten:
 1. het beest uit de zee2
  De kenmerken luipaard, beer en leeuw komen overeen met de dieren uit Daniël 7. De volgorde is verschillend, want Daniël ziet wat komt, en Johannes wijst op wat geweest is. Maar beiden beschrijven de achtereenvolgende wereldrijken: Babel, Medië-Perzië, Griekenland en Rome.
  Het Romeinse Rijk is het vierde rijk, dat ophield maar weer terugkomt en herkenbaar is in de contouren van het huidige Europa.
  Daarin wordt de verwarring steeds groter en het verlangen naar een sterke leider neemt toe. Dit beest is satans oplossing: een leider met bovennatuurlijke krachten. En iedereen weet dat satan het brein achter deze leider is, maar zal hem er dankbaar voor zijn!3
 2. het beest uit de aarde4
  Dit beest lijkt op een lam. Het is echter een imitatie van het ware Lam (Christus) dat met name in Openbaring de complete overwinning zal behalen over de draak (satan)5.
  Dit beest spreekt als de draak. Satan is dus ook het brein achter déze leider.
  Wanneer het Joodse volk Christus verwerpt, kondigt Hij iemand aan die zij wél zullen aannemen6. Johannes noemt die persoon in zijn brieven de antichrist (anti = in de plaats van)7. Paulus noemt hem ‘de mens van de zonde’ die in de tempel van God gaat zitten en zichzelf zal vertonen dat hij God is8.
  Deze gegevens brengen ons bij de toekomstige leider van het Joodse volk.

Wanneer functioneert het teken?

Tussen beide leiders bestaat een hechte band. De antichrist richt een beeld op tot verheerlijking van de leider van het nieuwe Romeinse Rijk9. Het wordt de wereldgodsdienst met één centrum van aanbidding. Ieder wordt gedwongen om te buigen.
Tijdens de regimes van deze twee leiders wordt het merkteken van kracht dat bepaalt wie mag kopen of verkopen. Niet eerder.

Het betreft hier de tijd dat ‘de mens van de zonde’ openbaar is geworden. Volgens Paulus kán dat pas nadat er twee tegenhouders zijn verdwenen: a) een ‘wat’ (de gemeente) en b) een ‘wie’ (de Heilige Geest, die met de gemeente weggaat bij de opname)10.
Zolang de gemeente nog op aarde is houden wij de openbaring van de antichrist tegen en kán de grote verdrukking nog niet aanbreken.

Punten van verschil

De QR-code staat dus niet rechtstreeks in verband met het teken van het beest, maar het helpt ons wél om te zien dat het toekomstscenario inderdaad mogelijk is (in geloof wisten we dat natuurlijk altijd al).
Laten we nuchter blijven, en elkaar niet veroordelen of minachten omdat de ene christen op dit punt iets minder stellig is dan de ander. Dit raakt trouwens niet eens een fundamentele waarheid van ons geloof. We mógen hierover van gedachten verschillen! Het blijft interpretatie.
Dat geldt ook voor mijn bovengenoemde (zeer beknopte!) verklaring van de beesten uit Openbaring 13 en de volgorde van toekomstige gebeurtenissen. Lees Volgorde gebeurtenissen en andere onderwerpen onder Thema's voor aanvullende informatie.
Dit is geschreven ‘naar mijn bescheiden mening’, en ik hoor altijd open te staan voor een betere verklaring.

De fundamentele punten van het christelijk geloof waarover wij absoluut níet van gedachten mogen verschillen zijn b.v.:
 • de Persoon van Christus (volkomen God én volkomen Mens)
 • Zijn verzoeningswerk op Golgotha
 • de Heilige Geest is God
 • de lichamelijk opstanding van Christus én onze opstanding
 • zonden in Gods ogen
 • e.d.
Dát hoort tot het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd11. Daar staan we voor!

Meelezen

1
Openbaring 13: 16 - 17
Het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd;
dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft
2
Openbaring 13: 1 - 10
3
Openbaring 13: 4
Zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden het beest
4
Openbaring 13: 11 - 18
5
Openbaring 13: 11
het had twee horens, aan die van een lam gelijk, en het sprak als de draak
6
Johannes 5: 43
als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen
7
1 Johannes 2: 22
u hebt gehoord dat de antichrist komt
8
2 Thessalonika 2: 3 - 4
Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het verderf, die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet ...
zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is.
9
Romeinen 13: 14
het zegt ... dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken
10
2 Thessalonika 2: 6 - 7
u weet wat hem tegenhoudt ...
Alleen hij die nu tegenhoudt ...
11
Judas: 3
Geliefden ... ik werd genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd