Uit het nieuws van 27 november 2021

Polarisatie, ook onder christenen

Er is moed voor nodig om excuses te maken voor woorden die polarisatie in de hand werken. Ds. Paul Visser deed dat onlangs voor zijn preek over “the great reset”, waarin hij een verband legde tussen de ontwikkelingen rond de QR-code en het teken van het beest in Openbaring 13.1

Onze tijd kenmerkt zich door verregaande polarisatie. Zelfs leden van de Tweede Kamer spreken in het parlement openlijk over de regering als ‘het regime’, en over ministers als ‘verdachten’.
Kamerleden die zich zo uiten hebben de toespraak van ds. Visser omarmd als een welkome steun in hun strijd tegen 'het regime', en vinden het jammer dat hij nu excuses maakt.
In hun strijd tegen 'het regime' veroordelen zij geweld, zoals de rellen in Rotterdam, maar hebben er alle begrip voor wanneer er uiteindelijk een burgeroorlog komt.

ontwikkelingen onder christenen

Maar niet alleen in de maatschappij is de ontwikkeling zorgelijk. Onder christenen geldt precies hetzelfde. Menig evangelische spreker is door de preek van ds. Visser bemoedigd om het publiek te laten weten dat we bij vaccinatie en QR-code te maken zouden hebben met listen van de satan.
Het blijkt niet zo moeilijk te zijn om bij elke gedachte een Bijbeltekst te noemen, en de suggestie te wekken dat zo’n gedachte heel erg Bijbels zou zijn.
De vraag is echter of dat terecht is.
Het eerste gesprek in de Bijbel gaat tussen satan en Eva. Met de vraag “is het echt zo dat God gezegd heeft …?” legt hij God dingen in de mond die Hij niet gezegd heeft.2
Een pertinente leugen is vaak eenvoudiger te ontmaskeren dan een vermenging van waarheid en suggestie.

De boodschap zegt echter niet altijd iets over de boodschapper.
Wanneer Petrus de Heer ervan wil weerhouden om naar het kruis te gaan, maakt de Heer hem duidelijk door wie hij zich laat inspireren.3
Deze evangelische sprekers zijn ongetwijfeld geliefde broeders (net als Petrus), maar is hun waarschuwing voor de listen van satan terecht, óf zijn zij misschien zélf (uiteraard onbewust!) door satan gebruikt tot beschaming van het christelijk getuigenis, óf kunnen we in dit verband maar beter zwijgen over satan?

de periode van het beest

Die periode wordt “de grote verdrukking” genoemd 4 en zal 3,5 jaar duren (ook wel 42 maanden of 1260 dagen of “tijd, tijden en een halve tijd”).5
De Heer Jezus zegt dat de dagen in die periode verkort zullen worden “omdat anders geen vlees behouden zal worden”.6 Wat maakt die tijd zo zwaar?

Na een grote strijd in de hemel zal satan op de aarde worden geworpen.7 Hij stelt dan de twee grote wereldleiders van de eindtijd aan: het beest uit de zee én het beest uit de aarde.8
Hun demonische macht leidt tot een wereldreligie waarin ieder zal moeten buigen voor een beeld, én ieder een teken ontvangt om te kunnen kopen of verkopen.9
Velen zullen dat weigeren en een aantal zal de marteldood sterven.10

onze tijd

Al sinds de digitale revolutie vanaf 1970 is het voor ons heel goed voorstelbaar dat beide leiders in de eindtijd op relatief eenvoudige wijze controle kunnen uitoefenen op ieders handel en wandel. Het internet maakt niet alleen cash-loos betalen mogelijk, maar is dé drijvende kracht geworden van onze huidige maatschappij.
Nu het corona-virus wereldwijd wordt bestreden is het logisch om daarvoor een digitale bescherming te bedenken, bijvoorbeeld een QR-code.
Het gebruik ervan kan natuurlijk doorslaan, maar is zoiets in principe anders dan het pokkenbriefje uit 1872? Zonder zo’n briefje kon geen kind naar school. Wie het niet had was aangewezen op thuisonderwijs. Ds. G.H.Kersten (1882-1948), oprichter van de SGP, was groot tegenstander van deze vaccinatieplicht, en uiteindelijk werd die in 1939 afgeschaft.
De discussies van 100 jaar geleden herhalen zich vandaag.

bezonnenheid

Laten we de QR-code niet groter maken dan die is, en ook niet de overheid als demonisch bestempelen. Zolang satan niet op de aarde is geworpen is de overheid “Gods dienares, u ten goede”.11 Dat betekent niet dat we de overheid blindelings vertrouwen, maar wél dat we in principe onderdanig zijn, zoals ook de Heer Jezus dat Zélf was.12

Er is nog geen vaccinatieplicht.
Laten we ervan uitgaan dat elke christen gewetensvol nadenkt over al of niet vaccineren. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, maar iemand die zich wel laat vaccineren zwicht niet voor satan, en iemand die het niet doet is geen complotdenker.

God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid”13

Meelezen

2
Genesis 3: 1
Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
3
Mattheüs 16: 23
ga weg, achter Mij, satan
4
Openbaring 7: 14
deze zijn het die uit de grote verdrukking komen
5
Openbaring 13: 6
Openbaring 11: 2, 3
Openbaring 12: 14
6
Mattheüs 24: 22
als die dagen niet werden verkort, zal geen enkel vlees behouden worden, maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort
7
Openbaring 12: 7 - 9
8
Openabring 13
9
Openbaring 13: 17
niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft
10
Openbaring 20: 4
ik zag de zielen van hen die ... onthoofd waren ... en niet het merkteken aan hun voorhoofd en hun hand ontvangen hadden
11
Romeinen 13: 1 - 3
Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling van God.
Zij is Gods dienares, u ten goede.
12
Johannes 19: 11
U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was
13
2 Timotheüs 1: 7