Uit het nieuws van 1 januari 2022

Nieuwjaar: de balans opmaken en vooruit kijken

Elke jaarwisseling is een moment van goede voornemens en een terugblik op de bijzondere momenten van het afgelopen jaar.
Vooral sportief was 2021 voor Nederland ongekend succesvol: diverse hoofdprijzen, een aantal wereldkampioenen en de meeste Olympische medailles ooit.
Toch blijft elke sporter zoeken naar verbeterpunten.

Evenals in 2020 hield corona de wereld in haar greep en blijft het zoeken naar de beste aanpak. Hoe kunnen de cijfers omlaag van besmettingen, ziekenhuisopnames en oversterfte? Massaal vaccineren?
Daarover heeft iedereen een mening. Die mag gelukkig vrij verkondigd worden (een groot voorrecht), maar in een geordende samenleving bepaalt de regering de regels (ook een groot voorrecht1).

Maar juist tegen die regels kwam in 2021 méér verzet dan in 2020. Applaus voor de zorg werd vervangen door bedreiging. Meningen werden principes, en zo kwamen groepen tegenover elkaar te staan.

En de christenen in Nederland? Gaven zij een ander beeld?
We zijn op weg naar onze ontmoeting met de Heer Jezus2, het eindpunt van onze reis op aarde. Nog nooit was Zijn komst zó dichtbij!
De ervaringen van het volk Israël zijn opgeschreven zodat wij er van leren.3
Israël kende ook eindpunten en elk daarvan is leerzaam voor ons:

 1. einde van de reis door de woestijn
  Aan de grens van het beloofde land neemt Mozes de 40-jarige reis nog eens door. Gevaren, honger, e.d. waren bedoeld om hen te verootmoedigen en op de proef te stellen.4 Gód wist wel wat er in hun hart was, maar zíj nog niet.
  Die ervaringen gebruikte God om hen op te voeden.5

 2. einde van hun zelfstandig bestaan in het land
  God stuurde veel profeten om hen tot inkeer te brengen, maar ze hebben niets in de gaten. De aanbiddingsdiensten gaan gewoon door, terwijl het rechte krom gemaakt wordt.6 Men claimt Gods tegenwoordigheid7, maar God kan zelfs de liederen niet verdragen.8
  Uiteindelijk kan Hij niet anders dan hen in ballingschap brengen.

 3. einde van die dagen
  Na 70 jaren ballingschap mag Israël weer terugkeren en de tempel opbouwen. Toch verandert er nog niet zoveel, zowel in het gedrag van Israël als in Gods handelen via profeten.
  Dat verandert bij de komst van de Heer Jezus.9
  Op dat moment zijn er talloze sekten en groepen: farizeeën, sadduceeën, herodianen, zeloten, libertijnen, cyreneeërs, alexandrijnen, e.a., allen met favoriete standpunten.

 4. einde van Gods wegen
  Diezelfde profeten zeggen namens God: "Ik zal een keer brengen in het lot van Mijn volk".10 God zal hun ogen openen voor de Messias, zodat ze Hem zullen aannemen en de beloften aan Abraham in vervulling kunnen gaan.
  Hijzélf zal het volk tot inkeer brengen en het herstellen in het land. De tempel zal worden herbouwd en God zal bij Zijn volk wonen.

Als corona mede bedoeld zou zijn om ons, christenen, te verootmoedigen dan lijkt die opvoeding nog niet afgerond te zijn. Want waarin verschillen we eigenlijk van de wereld om ons heen?
Beter gezegd: in hoeverre lijken we op Christus
- in Zijn verlangen om Gods wil te doen11,
- in Zijn nederige houding12,
- in Zijn dienende liefde naar Zijn discipelen13,
- in Zijn bewogenheid naar het verlorene14,
- in Zijn erkenning van de overheid15,
- in Zijn leven in Zijn koninkrijk?16

De brieven aan de zeven gemeenten in Asia geven een profetische schets van de ontwikkeling van de gemeente op aarde.
De eindfase van die ontwikkeling is bij uitstek te lezen in de brief aan Laodicéa: een op zichzelf gerichte gemeente, die zó vol is van hun eigen visie dat zij niet eens gemerkt heeft dat de Heer is weggegaan.
Maar Hij is niet ver weg! Hij staat aan de deur en Hij klopt. Hij wil weer graag naar binnen zodra de deur voor Hem opengaat, zodat Hij weer gemeenschap kan hebben, al is het maar met de enkeling.17

Moge God ons door Zijn Geest veel genade geven om in dit nieuwe jaar te lijken op Zijn Zoon, totdat Hij komt!

"Wie een oor heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeenten zegt."

Meelezen

1
Romeinen 13: 3
zij is Gods dienares, u ten goede
2
Johannes 14: 3
Ik kom weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben
3
1 Korinthe 10: 11
deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden ... tot waarschuwing voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn
4
Deuteronomium 8: 2
opdat Hij u zou verootmoedigen, u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was
5
Deuteronomium 8: 5
zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt
6
Micha 3: 9
al wat recht is verdraaien
7
Micha 3: 11
Is de Here niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen.
8
Amos 5: 23
doe het lawaai van uw liederen van Mij weg
9
Hebreeën 1: 1
Nadat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon
10
Amos 9: 14 e.a.
11
Johannes 4: 34
Mijn voedsel is, dat Ik de wil doe van Hem die Mij heeft gezonden en zijn werk volbreng.
12
Mattheüs 11: 29
leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart
13
Johannes 13: 35
hieraan zullen allen weten dat u Mijn discipelen bent, als u liefde hebt onder elkaar
14
Mattheüs 9: 36
Hij werd met ontferming bewogen
15
Johannes 19: 11
u zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als het u niet van boven gegeven was
16
Johannes 18: 36
Mijn koninkrijk is niet van deze wereld
17
Openbaring 3: 20
Ik zal bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem houden, en hij met Mij