Uit het nieuws van 15 januari 2022

Komt de Koude Oorlog terug?

Na de tweede wereldoorlog verdeelt het Ijzeren Gordijn Europa in twee delen: 1) het kapitalistische West-Europa vormt de NAVO (inclusief Canada en de VS) en 2) het communistische Oost-Europa verenigt zich in het Warschaupact. De VS enerzijds en Rusland anderzijds zijn de leidende machten. Het vijandsbeeld wordt aan weerskanten enorm uitvergroot en zo ontstaat de Koude Oorlog.
Velen (ook christenen) uit West-Europa emigreren naar de VS en Canada, want “de Russen komen”. Tot een militair conflict komt het echter niet.

val van het communisme

In 1989 valt het ene na het andere communistische bewind; ook de Muur in Berlijn. Het betekent het einde van het Ijzeren Gordijn en het Warschaupact valt uiteen. Rusland verliest haar invloed in de voormalige bondgenoten, en vanaf 1999 worden de meeste landen lid van de NAVO.
Velen (ook christenen) halen opgelucht adem: de Russische macht is gebroken en de dreiging is voorbij.

Rusland weer terug

Ruslands huidige president Poetin (leider sinds 2000) ziet dit met lede ogen aan, en doet er alles aan om zichzelf en zijn land weer prominent op de wereldkaart te zetten. Dat is inmiddels redelijk gelukt.
Wanneer de NAVO ook Oekraïne lid wil maken, laat Rusland de tanden zien en annexeert de Krim (2014). Daarna volgen oorlogshandelingen in Oost-Oekraïne, die nog niet afgelopen zijn. Een opstand in Kazachstan is vorige week met Russische hulp neergeslagen.
Nu eist Rusland het terugtrekken van de NAVO troepen uit de landen van het voormalige Warschaupact.
Wil Rusland weer terug naar de Sovjet-Unie met diens bondgenoten? Komt de Koude Oorlog weer terug? En ook de dreiging dat “de Russen komen”?

begin van Magog

In de Bijbel is Gog, het land van Magog, de vorst van Ros, Mesech en Tubal.1 De uitdrukking “opper” in “oppervorst” kan ook als eigennaam voor Ros gebruikt worden. Dan wordt het dus “vorst van Ros”.
Magog wordt voor het eerst genoemd onder de zeven zonen van Jafeth.2
Het zijn de stamvaders van de volken die vanuit Babel in westelijke en noordelijke richting trekken, en die we tegenkomen in het huidige Europa en Rusland.
Een groot deel van deze volken heeft zich over de wereld verspreid en hun talen worden gesproken in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Oceanië. De Russische volken hebben dat niet gedaan en hun talen komen buiten hun land nauwelijks voor.

De nakomelingen van Ros, Mesech en Tubal zijn steeds noordelijker getrokken en waarschijnlijk wijzen de namen Rus, Moskou en Tobolsk daar op. Treffend is dan ook dat Ezechiël hen en hun bondgenoten plaatst in “het uiterste noorden”3, d.w.z. noordelijker dan de machtige koning van het Noorden uit het visioen van Daniël. Daniël ziet dat deze macht Israël onder de voet loopt, namelijk in de eindtijd, vlak vóór de verschijning van Christus.4

einde van Magog

Na Genesis 10 blijft het stil rond Magog. Hij komt pas weer in beeld wanneer Israël “rustig en onbezorgd woont”. Dat is het moment waarop Christus alle vijanden van Zijn volk verslagen heeft en Israël zich volkomen veilig waant.5 Wat Israël betreft kan Christus met Zijn regering beginnen.
Eén vijand lijkt de dans te ontspringen: Rusland en zijn bondgenoten! Zij hebben altijd afgewacht. Napoleon en Hitler hebben dat ondervonden. Maar God vergeet deze grote speler achter de schermen niet. Zij zijn de stuwende kracht achter veel dreiging naar Israël, ook bij die laatste inval van de koning van het Noorden.
God zal hoogstpersoonlijk met hen afrekenen door haken in hun kaken te slaan6 en hen naar het grondgebied van Israël te trekken.7 Daar zullen zij elkaar afslachten.8 Niemand hoeft daarvoor in actie te komen, behalve bij hun begrafenis.9

Noch de christenen die naar Amerika verhuisden vanwege de Koude Oorlog, noch zij die in 1989 dachten dat Ruslands macht gebroken was, kennen de profetieën.
Rusland is een grote macht, maar maakt zich voornamelijk druk over twee thema's:
- over de landen aan zijn grens (openlijk),
- over Israël (achter de schermen).

"Wij hebben het profetische woord des te vaster, en u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart."10

Meelezen

1
Ezechiël 38: 2
Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal
2
Genesis 10: 2
De zonen van Jafeth zijn: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras
3
Ezechiël 38: 15
u zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u
4
Daniël 11: 45
En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.
5
Ezechiël 38: 11
U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben
6
Ezechiël 38: 4
Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger
7
Ezechiël 38: 18
op de dag dat Gog over het land van Israël komt
8
Ezechiël 38: 21
ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn
9
Ezechiël 39: 15
totdat de doodgravers het begraven hebben in het Dal van de menigte van Gog
10
2 Petrus 1: 19