Uit het nieuws van 27 december 2022

Weer een nieuw begin: 2023 !

Als we de balans opmaken na bijna 3 jaar corona, blijkt de samenleving verder gepolariseerd te zijn. Het vertrouwen in de overheid was nog nooit zó laag. Zelfs in het parlement valt men elkaar aan met harde woorden, en wordt het kabinet als crimineel betiteld.
Ook christenen verkondigen soms harde standpunten naar de overheid en naar elkaar.

Met de inval van Rusland in Oekraïne komt er een reeks ingrijpende gebeurtenissen bij: verwoestingen en ellende in Oekraïne, vluchtelingen, een graan- en een energiecrisis, torenhoge inflatie en een nieuwe wapenwedloop.
Dit komt bovenop bestaande problemen over milieu, klimaat, huisvesting, immigratie, enz.

Kortom: de wereld verandert ingrijpend.

De komst van de Koning

God heeft ons verteld dat de wereld op weg is naar het Messiaanse vrederijk, maar dat eerst Zijn oordelen moeten komen. We leven nog niet in die eindtijd1, maar de voortekenen zijn duidelijk begonnen.
Dat betekent dus dat al die ontwikkelingen een christen niet hoeven te verrassen.

Een christen leeft met het geweldige vooruitzicht dat Christus komt: eerst om de gemeente thuis te brengen en enige tijd later om Zijn vrederijk te beginnen.
Maar minstens zo belangrijk is de vraag hoe een christen vandaag leeft in zo’n wereld; dat is dezelfde wereld die zijn Heer gekruisigd heeft.

De bergrede2

De zogenaamde bergrede is basisonderwijs voor ieder die zich een christen noemt. Hij is een discipel in het koninkrijk van God, waarin de Koning verworpen is en waarin hem hetzelfde lot kan treffen3. Christus leert hem om juist dán te bidden.
Daarom hebben we ‘het onze Vader’ in de Bijbel4, niet als formuliergebed, maar om te leren bidden op de juiste manier, namelijk 1) onze Vader alle eer geven, 2) geestelijke groei tonen.
Lees hier meer over 'het onze Vader'.

Beide punten werkt Hij uit in enkele voorbeelden, die naadloos aansluiten bij de problemen waar de christen vandaag mee te maken heeft:

  • Zorgen over kleding, eten en drinken5
    Onze eerste ‘zorg’ is om het koninkrijk van God te zoeken.6 Onze Vader weet wat wij nodig hebben en zal in al onze behoeften voorzien.
  • Oordelen van anderen7
    Farizeeërs tonen een mooie buitenkant in het geven, bidden en vasten, maar hun binnenkant vormt daarmee een groot contrast. De Heer noemt hen daarom 'huichelaars' (letterlijk: een toneelspeler, dus iemand die een rol speelt, en niet echt is).8
    Maar een discipel doet precies hetzelfde, zodra hij een andere discipel verkeert beoordeelt.9 Dat geldt ook voor de beoordeling van de overheid. De Heer roept ons niet op om haar te vertrouwen, maar om haar onderdanig te zijn.10
Het basisonderwijs van de Heer aan Zijn discipelen begint met het vertrouwen in de hemelse Vader: "Uw Vader die in het verborgene kijkt, zal het u vergelden".11

Niemand ziet wat de blinde farizeeër Saulus van Tarsus ná zijn bekering doet, maar de Heer wél!12 De vrome heiden Cornelius geeft veel aalmoezen en bidt voortdurend tot God.13
Ananias en Petrus moeten om verschillende redenen veel schroom overwinnen, maar uiteindelijk gaat de ene discipel naar Saulus en de andere discipel naar Cornelius.
Zo brengt God discipelen bij elkaar, mogelijk zelfs in 2023.

Voor een uitvoerige toelichting, zie De hemelse Vader.

Meelezen

1
Mattheüs 24: 7
het is nog niet het einde
2
Mattheüs 5 - 7
3
Mattheüs 5: 11
gelukkig bent u, wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken ter wille van Mij
4
Mattheüs 6: 9 - 13
5
Mattheüs 6: 25 - 34
het is nog niet het einde
6
Mattheüs 6: 33
zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden
7
Mattheüs 7: 1 - 6
8
Mattheüs 6: 2, 5, 16
9
Mattheüs 7: 5
huichelaar, doe eerst de balk uit uw eigen oog weg
10
Romeinen 13: 1
11
Mattheüs 6: 18
12
Handelingen 9: 11
zoek naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus; want zie, hij bidt
13
Handelingen 10: 2