Nakomenlingen van Sem

Genesis 11 geeft het overzicht van de nakomelingen van Sem tot op Abram.
Dit levert enkele interessante gegevens op.
De getallen in dit overzicht:

 1. de leeftijden staan aan het eind van de balk met de naam
  (Noach is 950 geworden)
 2. vóór de balk staat de leeftijd van de vader op het moment van geboorte
  (Sem was 100 bij de geboorte van Arfachsad1)
 3. Terah is 130 jaar bij de geboorte van Abram

Lees in Nakomelingen van Adam hoe ná de zondeval de mensheid wordt verdeeld in twee groepen mensen: de rechtvaardigen (lijn van Abel) en de goddelozen (lijn van Kaïn).

Situatie ná de zondvloed

Niet alleen Noach zondigt,2 maar de hele mensheid.
Ondanks Gods bevel om zich te verspreiden over hele aarde, blijft men bewust wonen in het land Sinear,3 om God uit te dagen met een toren 'waarvan de top tot in de hemel reikt'.4
God oordeelt in de spraakverwarring. Daardoor wordt de mensheid in volken verdeeld, en verspreidt men zich vanzelf over de aarde.
Genesis 10 beschrijft hoe elk volk uit één van Noachs zonen voortkomt, bijvoorbeeld:

 1. Jafeth
  Javan (Griekenland), de Kittiërs (Romeinen) en Magog (Rusland).
  Dit zijn vijanden van Israël: het derde en vierde wereldrijk uit Daniël,5 en de laatst overgebleven vijand.6
 2. Cham
  Nimrod, de eerste koning en stichter van de latere wereldrijken Assur en Babel (het eerste uit Daniël); Mitsraïm (Egypte) en de Filistijnen, ook vijanden van Israël.
  Kanaän is het enige volk waarvan de gebiedsgrenzen worden aangegeven.7 Het is precies het gebied dat God aan Abram belooft als woonplaats voor zijn nageslacht.8
 3. Sem
  Hier valt de nadruk niet meer op Israëls toekomstige vijanden, maar op 'alle zonen van Heber'.9 Dit is de belangrijke lijn in Gods gedachten.
  God is de God van Sem,10 omdat Abram één van Hebers (achterklein)zonen is.

De centrale plaats van Abram

Deze Abram is van enorme betekenis!
Uit hem en Sara verwekt God Izak, de zoon van de belofte, waaruit het volk Israël zal voortkomen.11 Bovendien wijst deze zoon op Christus in Wie al Gods beloften zullen worden vervuld.12

De verticale rode lijn markeert het geboortejaar van Abram.
Enkele jaren eerder is Noach overleden, maar Sem overlijdt pas kort voordat Jakob en Ezau worden geboren (de verticale blauwe lijn markeert hun geboorte). Alle geslachten tot op Izak hebben dus de mogelijkheid om Sem te kennen als een levende getuige van de wereld vóór de zondvloed en van Gods oordelen dóór de zondvloed.
Evenals bij nakomelingen van Adam wordt het geboortejaar en de leeftijd vermeld. Ook hier bevinden wij ons in de lijn van mensen die naar Gods gedachten als rechtvaardigen horen te leven.
Van enkele personen wordt iets bijzonders vermeld.

Heber & Peleg

De naam Heber (= 'van de overkant') is verwant met Hebreeër, de naam waarmee later Abram,13 het volk Israël14 en hun land15 aangeduid worden. De naam verwijst naar de overkant van de Eufraat,16 het gebied waar Abram vandaan komt.

In de dagen van zijn zoon Peleg (= 'verdeling') is de aarde verdeeld.17 Deze toevoeging wijst op de spraakverwarring in Babel (= 'verwarring'), die de verdeling in volken tot gevolg heeft.
Waarschijnlijk begint deze verdeling bij de geboorte van Peleg en is Heber hiervan zó onder de indruk dat hij hem deze naam geeft.

- Noach en Sem tijdens de spraakverwarring

Uit het overzicht blijkt dat Noach en Sem de spraakverwarring hebben meegemaakt. Zij beleven dus opnieuw hoe God oordelend ingrijpt!
Bovendien zijn beiden kennelijk ook in Sinear blijven wonen18. Als zij mét de anderen bewust Gods opdracht ongehoorzaam zijn geweest, is hun getuigenis helaas niet zoveel waard.
Het zou een mogelijke verklaring kunnen zijn dat God ná de zondvloed geen bijzonderheden meer over hen vertelt. Volgens Joodse overleveringen zou Sem dezelfde zijn als Melchizédek 19 (en qua leeftijd zou dat kunnen), maar waar de Bijbel zwijgt kunnen wij dat beter ook doen.

Terah

De mensheid is niet alleen hoogmoedig, maar men dient ook massaal de afgoden, zelfs in het nageslacht van Sem. Ook Terah, de vader van Abram is een afgodendienaar!20
De meeste nakomelingen van Sem zijn blijven wonen in Mesopothamië.

- 130 jaar

Terah is 70 jaar oud, als hij Abram, Nahor en Haran verwekt.21
Zij vormen echter geen drieling, want Abram wordt aanzienlijk later geboren. Abram is namelijk 75 jaar oud als hij uit Haran vertrekt,22 kort na het overlijden van zijn vader op de leeftijd van 205 jaar.23 Terah is dus 130 als Abram geboren wordt.

Abram

In deze afgodische omgeving verschijnt 'de God der heerlijkheid' aan Abram.24
Deze unieke Naam van God komt verder alleen voor in Psalm 29, een lied waarin David de majesteit van God beschrijft zoals die zichtbaar werd in de zondvloed.25
Kennelijk is in ieder geval één persoon onder de indruk van Sems getuigenis, en dat is Abram.
God roept hem dan ook als eenling.26

De boeken Kronieken vormen het laatste boek van het Oude Testament, althans in de Tenach (de Hebreeuwse Bijbel).
Ook daarin begint de schrijver met de afstammelingen van Adam tot Abram, en sluit deze reeks af met de indrukwekkende woorden 'Abram; dat is Abraham',27 m.a.w. dat is die Abraham om wie het gaat in de hele geschiedenis van Israël.
Er is zelfs in de hele wéreld geen zegen buiten deze man om,28 omdat Christus dé Nakomeling in zijn nageslacht is.29

Meelezen

1
Genesis 11: 10
Sem was 100 jaar oud, toen hij Arfachsad verwekte, 2 jaar na de vloed
2
Genesis 9: 21
Hij dronk van de wijn en werd dronken
3
Genesis 11: 2
4
Genesis 11: 4
zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!
5
Daniël 7: 39 - 40
6
Ezechiël 38: 2
Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal
7
Genesis 10: 19
8
Genesis 15: 18
9
Genesis 10: 21
10
Genesis 9: 26
11
Genesis 17: 19
12
Galaten 3: 16
Hij zegt niet: 'En aan uw zaden', als van velen, maar als van één: 'En aan uw zaad', dat is Christus
13
Genesis 14: 13
14
Exodus 3: 18
15
Genesis 40: 15
16
Jozua 24: 2
17
Genesis 10: 25
18
Genesis 11: 1 - 3
19
Genesis 14: 18 - 20
20
Jozua 24: 2
Terah, de vader van Abraham, en de vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend
21
Genesis 11: 26
22
Genesis 12: 4
23
Genesis 11: 32
24
Handelingen 7: 2
25
Psalm 29: 3
De stem van de Here klinkt over de wateren, de God der heerlijkheid dondert
Psalm 29: 10
De Here troont boven de zondvloed
26
Jesaja 51: 2
aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u baarde; want Ik riep hem als eenling
27
1 Kronieken 1: 27
28
Genesis 12: 3
in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden
29
Johannes 4: 22
het heil is uit de Joden