Downloads

Thema Lezingen Type Plaats Seizoen
Genesis 19 audio + videopresentatie Noordhorn 2021-2023
De plagen van Egypte 28 videopresentatie online via Teams 2021
Van Egypte naar Sinai 7 videopresentatie online via Teams 2022
De 10 geboden 10 videopresentatie online via Teams 2022-2023
Uw koninkrijk kome 6 audio + videopresentatie Assen & Baflo 2022-2023
Het Messiaanse rijk 5 audio + videopresentatie Katwijk aan Zee 2022-2023
De komst van Christus 2 audio + videopresentatie Aalten 2023
Hoofdpersonen in de toekomst 4 audio + videopresentatie Emmen 2022
Richteren 17 samenvatting Uithuizermeeden 2010-2012
Jesaja 11 audio + presentatie Noordhorn 2018-2019
Habakuk 1 video Almelo 2021
De kleine profeten 9 audio + presentatie Assen & Warffum 2014-2015
Johannes 20 audio + (video)presentatie Assen & Baflo 2019-2022
Handelingen 18 audio + presentatie Assen & Warffum 2015-2017
Romeinen 11 audio + presentatie Noordhorn 2019-2021
Hebreeën 11 3 video Almelo 2022
Hebreeën 9 audio + presentatie Assen & Warffum 2018-2019
1 Johannes 5 audio Katwijk aan Zee 2018-2019
Openbaring 2 - 3 4 videopresentatie Echtenerbrug 2022
Openbaring 11 audio + presentatie Noordhorn 2017-2018
Hoofdpersonen in de toekomst 5 audio + videopresentatie Katwijk aan Zee 2021-2022
Het koninkrijk van God 7 video Franeker 2021-2022
Christus, de Zoon van David 8 video Franeker 2020-2021
Christen-zijn in een veranderende wereld 3 video Almelo 2021-2022
Bijzondere tijden - eindtijd? 2 video Almelo 2020
Gods heilsplan van begin tot eind 5 audio + presentatie Katwijk aan Zee 2019-2020

Het boek Genesis

Youtube afspeellijst
De schepping Genesis 1 - 2
De zondeval - Kaïn en Abel Genesis 3 - 4
Wandel met God - Henoch en Noach Genesis 5 - 9
De roeping van Abraham Genesis 10 - 12
Abraham in het land Genesis 12
Abram, Sarai en Lot Genesis 12 - 14
Melchizedek Genesis 14 - 15
Het verbond met Abraham Genesis 16 - 18
De zoon van de belofte Genesis 19 - 22
Izak en Rebekka Genesis 23 - 24
Gezin van Izak en Rebekka Genesis 25 - 26
Jakob in Bethel Genesis 27 - 28
Gezin van Jakob Genesis 29 - 31
Jakob en Ezau Genesis 32 - 36
Jozef thuis Genesis 37 - 38
Jozef slaaf en gevangene Genesis 39 - 40
Jozef onderkoning Genesis 41
Jozef ontmoet zijn broers Genesis 42 - 44
Jozef maakt zich bekend Genesis 44 - 45

De plagen van Egypte ( Exodus 1 - 15 )

Youtube afspeellijst
Inleiding Exodus
Israël tot volk geworden Exodus 1
De opvoeding van Mozes Exodus 2: 1 - 10
De opleiding van Mozes Exodus 2: 11 - 25
De roeping van Mozes Exodus 3: 1 - 10
Mozes heeft bezwaren! Exodus 3: 11 - 4: 17
Drie verschillende zonen Exodus 4: 18 - 31
Voorkennis en voorbestemming Romeinen 9
Mozes en Aäron naar farao Exodus 5
God bemoedigt Mozes Exodus 6: 1 - 12
Stamboom van Mozes Exodus 6: 13 - 26
Slangen bij de farao Exodus 7: 1 - 13
Overzicht plagen Exodus 7 - 12
1 - Nijlwater wordt bloed Exodus 7: 14 - 25
2 - Kikkers Exodus 8: 1 - 15
3 - Muggen Exodus 8: 16 - 19
4 - Steekvliegen Exodus 8: 20 - 32
5 - Veepest Exodus 9: 1 - 7
6 - Zweren Exodus 9: 8 - 12
7 - Hagel Exodus 9: 13 - 35
8 - Sprinkhanen Exodus 10: 1 - 20
9 - Duisternis Exodus 10: 21 - 29
Aankondiging 10e plaag Exodus 11
Het pascha(1) - het lam Exodus 12: 1- 6
Het pascha(2) - de maaltijd Exodus 12: 7 - 11
Het pascha(3) - de kinderen Exodus 12: 12 - 28
Afscheid van Egypte Exodus 12: 29 - 40
De eerstgeborenen Exodus 13: 1 - 16

Van Egypte naar Sinai ( Exodus 16 - 19 )

Op weg naar de Schelfzee Exodus 13: 17 - 14: 15
Door de Schelfzee Exodus 14: 15 - 31
Een lied van verlossing Exodus 15
Mirjam, Mara en Elim Exodus 15: 19 - 27
Het manna Exodus 16
Massa en Meriba Exodus 17: 1 - 7
Amalek Exodus 17: 8 - 16
Bezoek van Jetro Exodus 18
God verschijnt op Sinai Exodus 19: 1 - 15
Gods verbond op Sinai Exodus 19: 16 - 20: 17

De 10 geboden ( Exodus 20 )

Youtube afspeellijst
Ik ben de Here, uw God Exodus 20: 2
1 - Geen andere goden voor Mijn aangezicht Exodus 20: 3
2 - Maak voor uzelf geen beeld Exodus 20: 4 - 6
3 - Gebruik Mijn Naam niet ijdel Exodus 20: 7
4 - Gedenk de sabbat Exodus 20: 8 - 11
5 - Eer uw vader en uw moeder Exodus 20: 12
6 - U zult niet doodslaan Exodus 20: 13
7 - U zult geen overspel plegen Exodus 20: 14
8 - U zult niet stelen Exodus 20: 15
9 - U zult geen vals getuigenis spreken Exodus 20: 16

Uw koninkrijk kome

De komst van de Koning Mattheüs 1 - 3
Het koninkrijk en de gemeente een vergelijking
Christus en de wet Mattheüs 5
De hemelse Vader Mattheüs 6 - 7
Het koninkrijk breidt uit Mattheüs 13
Christus komt terug Mattheüs 24

Het Messiaanse rijk

De Messias op weg naar de troon
De Messias regeert in Jeruzalem
De nieuwe tempel in Jeruzalem
Het nieuwe Jeruzalem
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

De komst van Christus

Wijzen en dwazen, ponden en talenten
De rechterstoel van Christus

Hoofdpersonen in de toekomst

Brokkelt Europa na de Brexit verder af?
Hoe lang houdt Israël nog stand?
Ontwikkelingen in het Midden-Oosten
Speelt Rusland een rol in de eindtijd?

Het boek Richteren

Richteren 1 Jozua, Kaleb en hun huizen
Richteren 2 Israëls volgende generaties na Gilgal
Richteren 3: 1 - 11 Otniël en de koning van Mesopotamië
Richteren 3: 12 - 30 Ehud en Eglon, de koning van Moab
Richteren 3 - 5 Debora: een wijze vrouw
Richteren 6: 1 - 24 Gideon: een dappere held
Richteren 6: 25 - 40 Gideon overtuigd door een teken
Richteren 7 Gideon trekt ten strijde
Richteren 8 De sterkte en zwakte van Gideon
Richteren 9 De tijd ná Gideon: pure machtsstrijd
Richteren 10 Tola en Jaïr, wat een verademing
Richteren 11 Jefta, van bendeleider tot richter
Richteren 12 Jefta valt zijn broeders hard aan
Richteren 13 Simson, aankondiging van een nazireeër
Richteren 14 Het raadsel van Simson
Richteren 15 Simson vecht met de Filistijnen
Richteren 18 Ieder deed wat goed was in eigen ogen

Het boek Jesaja

Jesaja 1 - 2 Gods Woord klinkt vanuit Jeruzalem
Jesaja 3 - 5 Het lied van de wijngaard
Jesaja 6 - 10 Immanuël: God met ons!
Jesaja 11 - 27 Gods visie op de volken
Jesaja 28 - 35 God is trouw aan Zijn beloften
Jesaja 36 - 39 De gebeden van Hizkia
Jesaja 40 - 48 God zal Israël verlossen
Jesaja 49 - 52 Christus, de Knecht van God
Jesaja 53 De dood van Christus heeft gevolgen
Jesaja 54 - 60 De bekering van Israël
Jesaja 61 - 66 Het Messiaanse vrederijk

Actuele profetie

Habakuk De rechtvaardige leeft door geloof

De kleine profeten

Jona Een onwillige evangelist ervaart zegen
Amos Van afgoderij tot herstel
Hosea Gods trouw vs Israëls ontrouw
Joël De Heer redt elk die Hem aanroept
Micha God houdt Zijn Woord
Nahum God tuchtigt die Hij liefheeft
Zefanja Waar het volk faalt, is de Heer Verlosser
Habakuk Wachten op de Heer wordt altijd beloond
Obadja God duldt geen haat tegen Zijn volk

Het evangelie van Johannes

Johannes 1: 1 - 18 God de Zoon onder mensen
Johannes 1: 19 - 52 Het Lam van God
Johannes 2 Geloof in de tekenen
Johannes 3 Eeuwig leven of verloren
Johannes 4 De gave van God
Johannes 5 Christus de Rechter
Johannes 6 Het brood des levens
Johannes 7 Stromen van levend water
Johannes 8 Het licht van de wereld
Johannes 9 Blinden gaan zien!
Johannes 10 Ik ben de goede herder
Johannes 11 - 12 Ik ben de opstanding
Johannes 12 - 13 Wij willen Jezus zien
Johannes 14 Het huis van Mijn Vader
Johannes 15-16 Ik ben de ware wijnstok
Johannes 17 Opdat zij allen één zijn
Johannes 18 - 19 Het is volbracht
Johannes 19 - 20 De familie van God
Johannes 21 Het is de Heer!

Het boek Handelingen

Handelingen 1 Een koninkrijk zonder Koning
Handelingen 2 De komst van de Heilige Geest
Handelingen 3 - 4 Petrus en Johannes - zonder angst op weg
Handelingen 5 - 6 Onrust in de jonge gemeente
Handelingen 6 - 7 Stefanus - de eerste martelaar
Handelingen 8 Filippus - de evangelist
Handelingen 9 Paulus - van vervolger tot apostel
Handelingen 10 Petrus - Israëls grens gaat open
Handelingen 11 - 12 Antiochië - het nieuwe startpunt
Handelingen 13 - 14 Eerste zendingsreis van Paulus
Handelingen 15 Apostelvergadering in Jeruzalem
Handelingen 16 Tweede zendingsreis van Paulus (1)
Handelingen 17 - 18 Tweede zendingsreis van Paulus (2)
Handelingen 19 - 20 Derde zendingsreis van Paulus
Handelingen 21 - 22 Paulus gearresteerd in Jeruzalem
Handelingen 23 - 24 Paulus voor de Raad en voor Felix
Handelingen 25 - 26 Paulus voor Festus en Agrippa
Handelingen 27 - 28 Paulus reis naar Rome

De brief aan de Romeinen

Romeinen 1 Gods kracht tot verlossing
Romeinen 2 - 3 Rechtvaardiging door geloof
Romeinen 4 - 5 Vrede met God
Romeinen 5 - 6 Een nieuwe en levende wandel
Romeinen 7 Vrijgemaakt, waarvan?
Romeinen 8 Gods Geest heeft de leiding
Romeinen 9 - 10 Israël en Gods beloften
Romeinen 10 - 11 Heel Israël zal gered worden
Romeinen 12 Leven in liefde
Romeinen 13 Onderdanig aan de overheid
Romeinen 14 Sterken en zwakken horen elkaar te verdragen

Hebreeën 11

Hebreeën 11: 1 - 7 De basis van het geloof
Hebreeën 11: 8 - 20 De verwachting van het geloof
Hebreeën 11: 21 - 12: 3 De kracht van het geloof

De brief aan de Hebreeën

Hebreeën 1 Jezus, de Zoon van God
Hebreeën 2 Jezus, de Zoon des Mensen
Hebreeën 3 - 4 Jezus, de Zoon over Gods huis
Hebreeën 5 - 7 Jezus, de Hogepriester
Hebreeën 7 - 9 Jezus, de Middelaar
Hebreeën 9 - 10 Jezus, het volmaakte offer
Hebreeën 11a Het geloof kijkt vooruit
Hebreeën 11b Het geloof kijkt omhoog
Hebreeën 12 - 13 Jezus, de Voleinder van het geloof

De eerste brief van Johannes

1 Johannes 1 God is licht en geen duisternis!
1 Johannes 2 Is een jonge gelovige kwetsbaar?
1 Johannes 3 Waaraan is een kind van God herkenbaar?
1 Johannes 4 Wie is de antichrist?
1 Johannes 5 Wat is het eeuwige leven?

Openbaring 2 - 3

Openbaring 2: 1 - 7 Inleiding en de brief aan Efeze
Openbaring 2: 8 - 17 De brieven aan Smyrna en Pérgamus
Openbaring 2: 18 - 3: 6 De brieven aan Thyatira en Sardis
Openbaring 3: 7 - 22 De brieven aan Filadelfia en Laodicéa

Het boek Openbaring

Openbaring 1 Christus, de opgestane Majesteit
Openbaring 2 - 3 Een rapport voor zeven gemeenten
Openbaring 4 - 5 Mensen in de hemel!
Openbaring 6 - 7 Zeven zegels
Openbaring 8 - 11 Zeven bazuinen
Openbaring 12 - 13 Drie tekenen in de hemel
Openbaring 13 - 15 Een blik op de grote verdrukking
Openbaring 15 - 19 De valse en de echte bruid
Openbaring 19 - 21 De verschijning van Christus
Openbaring 21 Het nieuwe Jeruzalem
Openbaring 20 - 22 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Hoofdpersonen in de toekomst

Brokkelt Europa na de Brexit verder af?
Hoe lang houdt Israël nog stand?
Ontwikkelingen in het Midden-Oosten
Wat is het grote Babylon?
Speelt Rusland een rol in de eindtijd?

Het koninkrijk van God

Het koninkrijk aangekondigd Wat verwachtte de vrome Israëliet?
Het koninkrijk en de gemeente Wat zijn de verschillen?
De Koning onderwijst Principes uit de bergrede
Het koninkrijk breidt uit De hele wereld wordt bereikt
De Koning komt terug Aanwijzingen voor Zijn terugkeer
Discipelen wachten op hun Koning Het zou lang kunnen duren
Mijn koninkrijk is niet van deze wereld Het verschilt van binnen en van buiten

Christus, de Zoon van David

David tot koning gezalfd Waarom Christus rechten heeft op de troon van David
De vijand verslagen maar geen koning Jeruzalem maakt kennis met David
David op weg naar de troon David blijkt een profeet te zijn
David is geen volmaakte koning Een zwarte bladzijde in zijn koningschap
Koning Salomo, de vredevorst Een beschrijving van het vrederijk
Koning Hizkia, de eerste opwekking De eerste nakomeling die op David en Salomo lijkt
Koning Josia, de tweede opwekking De tweede nakomeling die op David en Salomo lijkt
Christus op de troon van David De ware Zoon van David regeert

Christen-zijn in een veranderende wereld

Strijd in de hemel gaat over mensen op aarde Onzichbare strijd
De wereld verandert richting de eindtijd Zichtbare veranderingen
Christus komt terug! Maar hoe? Opname? Eerst grote verdrukking? Verschijning?

Bijzondere tijden - tekenen van de eindtijd?

De corona pandemie Impact op mondiaal niveau
Israël en de Arabieren Samen op weg naar vrede?

Gods heilsplan van begin tot eind - de broers in Genesis

Christus is Overwinnaar en Bevrijder Kaïn en Abel
De mensheid is verdeeld in volken Sem, Cham en Jafeth
Gods verbond is met Israël Isaäk en Ismaël
Israël krijgt Gods zegen Jakob en Ezau
Israël zal de Messias aannemen Jozef en zijn broers (Franeker)