Spreken in talen

Het spreken in talen (kortweg: talen) neemt onder de genadegaven een aparte plaats in.
De Heer Jezus noemt het in Markus1. Paulus geeft verschillende overzichten met (genade)gaven2, maar noemt talen alleen in 1 Korinthe 123. Bovendien wordt het als enige gave een teken genoemd4.
We proberen via enkele Bijbelplaatsen te achterhalen wat de bedoeling ervan zou kunnen zijn.

Oude Testament

Genesis

Het allereerste moment dat talen genoemd worden is wanneer God ze stuurt als oordeel aan de mensheid vanwege de torenbouw in Babel5. Zo ontstaan de verschillende volken met hun eigen taal.
Sommige bedieningen als profeet6 en prediker7 zijn er al vóór de zondvloed, en die zijn er daarna ook altijd geweest. Het spreken in talen gebruikt God opnieuw ten tijde van Jesaja8.
Opnieuw een verschil tussen talen en de andere bedieningen.

Jesaja

In Jesaja 28 neemt God het de ongelovige priesters en profeten van Israël kwalijk dat zij een verbond met Egypte hebben gesloten, zodat Hij besluit om tot hen te gaan spreken door middel van Assur.
God gebruikt Assur als een scheermes9, een roede10, een bijl en een zaag11, maar nu wordt Assur ook Zijn spreekbuis. En dat is ontluisterend!
Deze ongelovige leiders zijn immers trots op hún godsdienst en hún tempel in Jeruzalem. Die hoogmoed wordt zeer effectief aangepakt wanneer hún God Zich bedient van een onverstaanbare taal.
God wil Zijn volk kennelijk herinneren aan de hoogmoed destijds in Babel12.

Nieuwe Testament

Markus

De Heer Jezus noemt het spreken in talen één keer.
Uit het verband in Markus 16 blijkt dat Hij de elf apostelen ongeloof en hardheid van hart verwijt omdat zij de berichten niet geloofden van hen die Hem hadden gezien nadat Hij was opgewekt13. Het eerste bericht kwam van Maria Magdalene14, daarna van twee anderen15.
Ondanks hun ongeloof krijgen zij de opdracht om het evangelie in de hele wereld te prediken. Daarna volgen de bekende woorden over geloof en doop, bestemd voor de hoorders van de prediking.
Maar voor wie zijn de woorden van vers 17 en 1816 bestemd?
Misschien ook wel voor de hoorders, maar in ieder geval voor de predikers zélf! Nadat de Heer hen hun óngeloof heeft verweten, zegent Hij hun gelóóf (hoe klein ook!) door tekenen die zullen volgen.
Vier van de vijf genoemde tekenen worden in Handelingen beschreven, behalve het drinken van iets dodelijks.

Handelingen

Er zijn drie voorbeelden van het spreken in talen in het boek Handelingen:

  1. Op de pinksterdag (Handelingen 2) wordt de Heilige Geest uitgestort. Op ieder zijn verdeelde tongen van vuur te zien17. Dat is een aanwijzing dat Gods oordeel over de wereld vast staat, want vuur spreekt in het algemeen van oordeel.
    Zodra de Heilige Geest werkt hoort men hoe de apostelen God groot maken in hun eigen (begrijpelijke) taal. Daarmee worden de aanwezige Joden overtuigd dat de Heilige Geest ook werkt over de grenzen van Israël en dat God wordt aanbeden door gelovigen uit ieder volk.
  2. Voordat Petrus naar de heidense Cornelius gaat, overtuigt God hem door middel van het laken met reine en onreine dieren dat het evangelie ook voor heidenen bestemd is. De (Joodse) broeders uit Joppe die met Petrus meegaan worden daarvan overtuigd nadat Cornelius en de zijnen in talen gaan spreken18.
  3. In Efeze treft Paulus enkele discipelen die alleen gedoopt zijn met de doop van Johannes en nog niet weten dat de Heilige Geest er is. Na de uitleg van Paulus en hun doop tot de naam van de Heer Jezus, ontvangen zij de Heilige Geest en spreken in talen19.

1 Korinthe 14

In dit hoofdstuk vergelijkt Paulus het spreken in talen met profetie.
Zie Talen en profetie voor een toelichting, met als conclusie dat talen vooral bedoeld lijken te zijn om Joden te overtuigen dat het evangelie ook voor niet-Joden bestemd is.

Opmerkingen

oordeel en zegen vanuit Jeruzalem

In het Oude Testament gebruikt God het spreken in talen als een oordeel.
In het Nieuwe Testament hoort dat er ook bij, maar het is vooral zegen: God laat Zich aanbidden in elke taal!
De Jood kan daaruit twee dingen opmaken:

  1. Wegens de verwerping van Christus is God niet langer exclusief de God van Israël. Het heil is tot de volken gekomen20.
  2. Ondanks de verwerping van Christus staat het koninkrijk van God ook open voor de Jood. Het evangelie is zelfs éérst voor de Jood21.
Als dit teken na de hemelvaart voor het eerst in Jeruzalem te zien en te horen is, en Petrus met name Joodse mannen aanwijst als de hoofdverantwoordelijken voor de kruisdood van de Heer Jezus, dan is dat een oordeel.
Maar als zij in het hart worden getroffen en drieduizend zielen nemen de oproep van Petrus ter harte, dan is dat een zegen22! Onmiddelijk op de eerste dag!

Het koninkrijk breidt zich uit vanuit Jeruzalem over de hele wereld. Het teken van de talen begint in Jeruzalem, daarna in Joppe, en vervolgens ook in Efeze.
Volgens bovenstaande gegevens uit de Bijbel vervult talen kennelijk een taak voor Joden op plaatsen waar mensen voor het eerst kennis maken met het evangelie.

Vragen

Vraag
Ik hoor wel eens iemand zeggen dat zij regelmatig in tongentaal bidt. Wat is het nut daarvan? God begrijpt mij in mijn eigen taal toch ook heel goed?

Antwoord
Je hebt helemaal gelijk. Als je bidt dan doe je dat gewoon in je eigen taal.
Bidden in tongentaal gebeurt vanuit de gedachte dat je daarmee jezelf opbouwt23, alsof het een eigenschap van talen zou zijn. Soms wordt het zelfs in de binnenkamer gebruikt als een soort 'opladen' van jezelf.
Dat berust op een misverstand, want dat bedoelt Paulus niet. Hij vergelijkt alleen het nut van talen met het nut van profetie in de samenkomst van de gemeente. Dan is de conclusie helder: wie profeteert bouwt de gemeente op, maar wie in talen spreekt alleen zichzelf.
Het is juist een ontmoediging in plaats van een aansporing.

Vraag
Wanneer houden talen op?24

Antwoord
Profetie en kennis gaan te niet wanneer het volmaakte komt. Zie daarvoor Het volmaakte.
Talen zullen ophouden. Meer wordt niet gezegd. Het kan zijn dat God nog steeds iemand (een Jood) ziet die hiermee overtuigd kan worden. God is uiteraard vrij om elk teken op elk moment in elke plaats te gebruiken om het geweten van iemand te raken.

Slotopmerking

Tot zover een beknopte, maar eerlijke zoektocht naar de betekenis van talen. Dit is geen eenvoudig onderwerp, en er zijn veel verschillende gedachten over.

Meelezen

1
Markus 16: 17
Hen nu die gelovigen, zullen deze tekenen volgen: in mijn naam zullen zij demonen uitwerpen, in (nieuwe) talen zullen zij spreken ...
2
Romeinen 12: 6 - 8
1 Korinthe 12: 28 - 30
Efeze 4: 11
3
1 Korinthe 12: 28
vervolgens krachten, vervolgens genadegaven van genezingen, hulpbetoningen, besturingen, allerlei talen
4
1 Korinthe 14: 22
De talen zijn dus tot een teken
5
Genesis 11: 7
Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren
6
Judas: 14
ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van dezen geprofeteerd
7
2 Petrus 2: 5
Noach, een prediker van de gerechtigheid
8
Jesaja 28: 11
Ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal Hij tot dit volk spreken
9
Jesaja 7: 20
10
Jesaja 10: 5
11
Jesaja 10: 15
12
Genesis 11: 4
zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt,
13
Markus 16: 14
Later nu openbaarde Hij Zich aan de elven terwijl zij aanlagen, en verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen die Hem hadden gezien nadat Hij was opgewekt, niet hadden geloofd.
14
Markus 16: 11
toen dezen hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij niet.
15
Markus 16: 13
dezen gingen weg en berichtten het aan de overigen, maar zij geloofden ook die niet.
16
Markus 16: 17 - 18
Hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen: ..., in (nieuwe) talen zullen zij spreken ...
17
Handelingen 2: 3
En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
18
Handelingen 10: 45 - 46
En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken
19
Handelingen 19: 6
20
Romeinen 11: 11
Door hun overtreding echter is de behoudenis tot de volken gekomen
21
Romeinen 1: 16
het evangelie is Gods kracht tot behoudenis voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek
22
Handelingen 2: 41
Zij dan die zijn woord aannamen werden gedoopt, en er werden op die dag ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.
23
1 Korinthe 14: 4
Wie in een taal spreekt bouwt zichzelf op; maar wie profeteert bouwt de gemeente op.
24
1 Korinthe 13: 8
het talen, zij zullen ophouden
25
1 Korinthe 13: 8 - 10
26
1 Korinthe 13: 8 - 10
27
1 Korinthe 13: 8 - 10
28
1 Korinthe 13: 8 - 10
29
1 Korinthe 13: 8 - 10