Aardbevingen in je leven

Vijf jaar na de tsunami, die werd veroorzaakt door een aardbeving voor de kust van Indonesië, is Haïti vorige week (13 januari 2010) zwaar getroffen. Het aantal slachtoffers en de schade is ook door deze aardbeving enorm.
Via de media kan iedereen de gevolgen van zo'n gebeurtenis zien.

Op kleinere schaal, namelijk in jouw leven, kunnen ze ook gebeuren, en als Agur daarover nadenkt, vindt hij ze zó indrukwekkend en zijn de gevolgen zó drastisch, dat hij ze stuk voor stuk vergelijkt met een aardbeving:

"Onder drie dingen beeft de aarde, ja, onder vier, die zij niet dragen kan:
- onder een slaaf, als hij koning wordt,
- en een nietsnut, als hij verzadigd wordt met brood,
- onder een versmade, als zij ten huwelijk wordt genomen,
- en een dienstmaagd, als zij haar meesteres verdringt. "
1

Zulke absurde dingen kunnen gebeuren bij jou en mij als christen.

1) een slaaf, als die koning wordt

Ieder mens is van nature een slaaf, namelijk van de zonde. Daaruit kun je jezelf niet bevrijden. Onmogelijk! Een sterke macht houdt je gevangen, totdat er iemand komt die nog sterker is. Dan pas kun je vrij worden2.
Dat is gebeurd toen je je bekeerd hebt, en de Heer Jezus in je leven kwam als jouw Verlosser. Satan moest je loslaten en heeft niets meer over je te zeggen.

Is dat alles?
Nee, want Gods doel is niet alleen maar om je van iets negatiefs te bevrijden (je zonden), maar om je iets moois, iets positiefs te geven. Hij maakt jou van een slaaf tot een koning, omdat Hij jou ziet als iemand die nu past bij de Heer Jezus, de grote Koning3.
Zo'n enorme verandering heeft ook Mefiboseth meegemaakt, toen koning David hem liet halen en hem een plekje gaf aan zijn tafel te midden van de zonen van de koning. Terecht vraagt hij zich dan af: "Wat is uw knecht, dat u zich bekommert om een dode hond, als ik ben?"4
Dat is enorme verandering, te vergelijken met een aardbeving.

2) een nietsnut, als hij verzadigd wordt met brood

Welk recht heeft een nietsnut (een dwaas) op brood? Heeft hij dat verdiend?
Welk recht had Mefiboseth op een plek aan Davids tafel? Afgezien van het feit dat hij niet kón komen5, haalde hij het ook niet in z'n hoofd om aan zoiets absurds te denken.
Maar David wilde hem barmhartigheid bewijzen.

Welk recht heb jij als christen op voldoende geestelijk voedsel? Was je zoveel beter dan je ongelovige buurman?
En na je bekering? Is God tevreden over je, denk je?
Maar ook al voel je je nog zo'n grote nietsnut, God staat klaar om je (opnieuw) kennis te laten maken met Zijn brood. Dat brood is de Heer Jezus Zelf. Hij is uit de hemel neergedaald6, en daaraan heb je genoeg.
Ook dat verandert je drastisch.

3) een versmade, als zij ten huwelijk wordt genomen

Wanneer een vrouw versmaad, veracht en gehaat wordt, dan heeft dat vaak een oorzaak. En de mensen die haar verachten doen dat omdat zij zich veel beter voelen dan zo'n vrouw. In hun ogen is het dan ook ongebrijpelijk wanneer er iemand is die deze vrouw ten huwelijk vraagt.

De Heer Jezus heeft zo'n onbegrijpelijke daad gedaan door jou als christen te voegen bij het grote gezelschap van gelovigen, dat Hij Zijn bruid noemt7.
In Gods ogen waren wij zondaars. Toch heeft Hij ons niet gehaat. Nee, het was juist omgekeerd: wij haattten Hém8!
Zondaars onder elkaar zijn bovendien geneigd om verschillen aan te brengen tussen aanzienlijke en onaanzienlijke mensen, tussen mensen die je kunt eren en mensen die je kunt verachten.
Het wonderlijke is dat God met name uit die categorie 'verachte mensen' velen heeft gered9, ook jou en mij.

Al deze verloste mensen vormen samen de bruid van de Heer Jezus, die straks 'heilig en zuiver' bij Hem zal passen10.
Een onbegrijpelijke verandering!

4) een dienstmaagd, als zij haar meesteres verdringt

Een christen is nu iemand die hoort te dienen. Hij is niet méér dan zijn Heer11.
Dat zou goed te merken moeten zijn in de onderlinge relaties tussen christenen. Zij zijn bereid om de laagste plaats in te nemen. Zij hebben steeds de ander op het oog en gaan op de knieën om elkaars voeten te wassen.
En ook naar de rest van hun omgeving staat dienen voorop.

Dat is in ieder geval de bedoeling.
Maar of dat nou lukt of niet, het verandert niets aan het plan dat wij eenmaal gaan regeren.
Nee, wij zullen uiteraard niet onze Heer en Meester verdringen. Hij is nu al gekroond en zal straks als Koning regeren, voor iedereen zichtbaar12.
Maar als bruid van de Heer zullen wij mét Hem regeren in het duizendjarige rijk13. Nu hebben wij nog onderdanig te zijn aan het gezag dat boven ons gesteld is. Zelfs de Heer Jezus was dat tijdens Zijn leven op aarde. Er komt een moment dat wij zelfs engelen zullen oordelen!14

Een belangrijke conclusie is dan, dat het nu ongepast is wanneer de ene christen heerst over het geweten van een andere christen.
Als er al zorgen zijn over het geestelijk leven van een broeder of zuster, dan is de enige weg om dat op een nederige manier te benaderen15. En als er ruzie onder christenen is, dan is het het beste om de minste te zijn16.Deze veranderingen kun je niet zelf in je leven uitvoeren. Onmogelijk. Maar als je Gods Geest de ruimte geeft, moet je eens zien wat er mogelijk is, ook bij jou! Hij zet jouw leven op z'n kop, en zorgt voor ware aardbevingen.
Als je dat merkt, kun je alleen maar zeggen: "Amazing grace"!

Meelezen

1
Spreuken 30: 21 - 23
2
Marcus 3: 27
Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen.
3
Openbaring 1: 6
Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt
4
2 Samuël 9: 1 - 13
5
2 Samuël 9: 13
Hij nu was verlamd aan beide voeten.
6
Johannes 6: 35
Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
7
Efeze 5: 25
Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft.
8
Romeinen 5: 10
Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons ...
9
1 Korinthe 1: 28
wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen.
10
Efeze 5: 27
en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.
11
Mattheüs 10: 24
Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer.
12
1 Korinthe 15: 25
Want Hij moet als koning heersen, totdat Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft.
13
Efeze 1: 22, 23
En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt.
14
1 Korinthe 6: 3
Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?
15
Galaten 6: 1
Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.
16
1 Korinthe 6: 7
Het is al treurig genoeg dat er rechtsgeschillen bij u voorkomen. Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen?