Dode vliegen in parfum

"Wederom zag ik onder de zon, dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen.
Want ook de mens kent zijn tijd niet, evenmin als de vissen, die in het verraderlijke net gevangen worden, evenmin als de vogels, die in het klapnet gevangen worden. Evenals zij worden de mensenkinderen verstrikt ten tijde des kwaads, als dit hen plotseling overvalt."
1

"Dode vliegen doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten."2

Tijd en toeval treffen allen

"Onder de zon", dus binnen het menselijk gezichtsveld, stelt 'de Prediker' Salomo vast dat niet alles volgens menselijke logica verloopt. Normaal zou je verwachten dat de snelsten en de sterksten steeds winnen, maar dat is niet altijd zo. Iedereen kan getroffen worden door het toeval, door een onverwachte gebeurtenis, en dan is de afloop onzeker geworden; soms angstaanjagend.
Ook een gevangen vis of vogel is ten einde raad.

Zulke gebeurtenissen overkomen ons "ten tijd van het kwaad". Het zijn dus nooit leuke ervaringen. We kunnen er ons boos, verdrietig en zelfs opstandig door voelen.

De zalfbereider

Zorgvuldig zoekt de zalfbereider in de natuur naar ingrediënten om heerlijke parfums te bereiden, zoals bijvoorbeeld voor de reukwerken in de tabernakel3 en in de tempel.
Wanneer hij er tevreden mee is, zet hij het weg om het later te gebruiken. Het ergste wat er dan kan gebeuren is dat er een vlieg in valt. Dan kan hij de parfum namelijk weggooien.

Dat is tenminste de menselijke reactie. Wij kunnen ook niet anders. Maar reageert God ook zo nadat Hij 'een parfum' heeft bereid en er plotseling een dode vlieg in drijft?

Parfum in het Oude Testament

In Genesis 1 en 2 is te lezen hoe God de aarde en de hemel heeft geschapen. Hij bereidt de aarde toe als de perfekte woonomgeving voor de mens, een schepsel naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. Daar kan Hij mee communiceren!
In Genesis 3 drijven er plotseling dode vliegen in die prachtige schepping: de mens heeft gezondigd! En door de zonde is de dood binnengekomen4.

In plaats van die schepping weg te gooien en opnieuw te beginnen, komt God naar die mens toe: "Adam, waar ben je?".
God kleedt hen aan met vellen (waarvoor dus een dier moest sterven)5, en belooft dat er uit het zaad van de vrouw Iemand zal komen, die deze 'dode vliegen', namelijk zonde en dood, zal verwijderen6.

Parfum in het Nieuwe Testament

Wanneer de Heer Jezus uit het graf is opgestaan, en de overwinning over zonde en dood heeft behaald, kan een nieuwe schepping beginnen. Voor het eerst kan Hij nu spreken over "mijn broeders" met wie Hij één Vader heeft7. Dit is het grote moment waarop de familie van God kan beginnen!
Met blijdschap komt Hij dan ook bij hen binnen en zegt: "Vrede zij u"8.

In deze heerlijke 'parfum' blijkt echter een dode vlieg te drijven. Thomas is er niet9. Hij zit thuis, treurig, ongelovig.
Wat doet de Heer? In plaats van Thomas een ander uitkiezen?
Welnee. Thomas wordt liefdevol uitgenodigd om dichterbij te komen. Daar kan hij niet anders dan vol aanbidding neervallen aan de voeten van de Heer10.
Zover waren de andere discipelen een week eerder nog niet gekomen!

Vandaag

Het kan gebeuren dat er in mijn leven met de Heer overwacht een dode vlieg blijkt te drijven, iets van binnenuit (iets dat ik van mezelf niet verwacht had) of van buitenaf (iets dat ik van anderen niet verwacht had).
Dat kan mij behoorlijk van streek maken.

Voor de Heer is dat juist een aanleiding om te vragen: "waar ben je?" en om mij uit te nodigen dichterbij te komen. Hij zoekt het contact, de omgang, de gemeenschap.

"Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij een beloner is van wie Hem ernstig zoeken."11

Meelezen

1
Prediker 9: 11, 12
2
Prediker 10: 1
3
Exodus 30: 23 - 25
Gij nu, neem u zeer fijne specerijen: vijfhonderd sikkels vanzelf gevloeide mirre, en half zoveel: tweehonderd en vijftig sikkels, welriekende kaneel, en tweehonderd en vijftig sikkels welriekende kalmoes,
en vijfhonderd sikkels kassie, naar de heilige sikkel, en een hin olijfolie.
Gij zult het tot een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een zalfbereider dat bereidt.
4
Romeinen 5: 12
Zoals door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood ...
5
Genesis 3: 21
En de HERE God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.
6
Genesis 3: 15
Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
7
Johannes 20: 17
Jezus zeide tot haar: ... ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.
8
Johannes 20: 21
9
Johannes 20: 24
En Tomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam.
10
Johannes 20: 28
Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!

11Hebreeën 11: 6