Gouden appels op zilveren schalen

"Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen"1 .

De wijsheid van Salomo is ongeëvenaard, en ook in deze regels ligt grote wijsheid.
'In juiste vorm' houdt alles in wat een gesproken woord nodig heeft: het juiste moment, de juiste intonatie, het juiste woordgebruik, de juiste inhoud en niet te vergeten: door de juiste persoon gesproken.
We gaan er niet aan beginnen om iemand in onze omgeving te zoeken, die hieraan beantwoordt. Ook in de Bijbel is het moeilijk om zo'n persoon te vinden, al heeft Salomo zélf dat niveau waarschijnlijk redelijk goed benaderd. Zelfs iemand als Paulus laat zich soms gaan, en moet zijn excusus maken2.

Goud en zilver bij de Heer Jezus

Er blijft maar één Persoon over, die altijd het juiste woord op het juiste moment spreekt3: de Heer Jezus Christus, de Mens uit de hemel. In zijn hele leven spreekt Hij woorden van puur goud (de kleur van Goddelijke heerlijkheid). Of het nu gaat om het Woord van God, of om zoekenden de weg te wijzen, of om verdrietigen te troosten, of om tegenstanders de mond te snoeren, het zijn altijd volmaakte woorden.
En als Hij merkt dat woorden geen zin hebben, zwijgt Hij4.

Zilver spreekt in de Bijbel van de prijs voor verzoening5.
Het is prachtig om de woorden te bewonderen die de Heer Jezus in Zijn leven heeft gesproken, maar het is buitengewoon indrukwekkend om naar de Heer Jezus te luisteren, terwijl Hij aan het kruis hangt en het werk van verzoening gedaan moet worden.
Christus stierf voor ons, toen wij nog zwak waren6 ..., toen wij nog zondaren waren7 ..., toen wij vijanden waren8.
Voor zulke mensen heeft Hij de volle prijs betaald.
Leg in deze zilveren schaal eens de zeven woorden die Hij aan het kruis uitspreekt:

  1. "Vader, vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen" (Lucas 23:34).
  2. "Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn" (Lucas 23:43).
  3. "Vrouw, zie uw zoon (...) Zie uw moeder" (Johannes 19:26-27).
  4. "Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt Gij Mij verlaten?" (Marcus 15:34).
  5. "Mij dorst" (Johannes 19:28)
  6. "Het is volbracht!" (Johannes 19:30).
  7. "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest" (Lucas 23:46).

Vanaf Spreuken 25 lezen we een aantal spreuken van Salomo, die een poosje zoekgeraakt zijn geweest. Gelukkig hebben de mannen van Hizkia ze terug gevonden, en kunnen we ze vandaag nog lezen.

Goud en zilver bij ons?

Wij worden door de Heer opgeroepen om te getuigen, om te evangeliseren, om iets door te geven aan mensen die Hij op onze weg brengt. Als we merken dat Hij zulke woorden zegent dan danken we Hem voor Zijn hulp en leiding.
Maar we vergeten het soms ook weer. De Heer niet. Hij noteert het allemaal9.

Wanneer jij straks voor de rechterstoel van Christus openbaar wordt, dan zul je wellicht tot je eigen verbazing, als ik het zo eens zeggen mag, een zilveren schaal in de hand van de Heer zien, met daarop gouden appelen. Dat zijn jouw (vergeten) woorden die de Heer je gaf te spreken op het juiste moment. Als kind van God, verzoend door het werk van de Heer Jezus, zijn jij en ik in staat om op Hem te lijken, hoe gebrekkig dat vaak ook is10.

Meelezen

1
Spreuken 25: 11
2
Handelingen 23: 5
En Paulus zeide: Ik wist niet, broeders, dat het de hogepriester was, want er staat geschreven: Van een overste uws volks zult gij geen kwaad spreken.
3
Jesaje 50: 4
De Here HERE heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen.
4
Johannes 19: 9
hij zei tot Jezus: Waar zijt Gij vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
5
Exodus 30: 15
De rijke zal niet meer noch de arme minder dan een halve sikkel opbrengen, om die te geven als heffing voor de HERE ter verzoening voor uw leven.
6
Romeinen 5: 6
zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, te zijner tijd voor goddelozen is gestorven.
7
Romeinen 5: 8
doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
8
Romeinen 5: 10
Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon
9
Maleachi 3: 16
Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden.
10
Kolosse 4: 6
Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.