Krijg ik bij de doop een goed geweten?

Vraag

In 1 Petrus 3: 21 staat dat de doop een vraag voor God van een goed geweten is.
Ik heb na mijn bekering toch al een goed geweten? Wat voegt de doop daar nog aan toe?

Antwoord

In de vraag ligt de gedachte dat ik bij mijn bekering een goed geweten zou krijgen, maar dat is niet helemaal het taalgebruik in de Bijbel.

- een rein geweten en een goed geweten

Bij mijn bekering kijk ik terug en belijd ik mijn zonden. Zo wordt mijn kwade1 (of slechte) geweten gereinigd2. Ik heb vanaf dat moment een rein geweten omdat ik besef dat het bloed van Christus mij gereinigd heeft. God ziet geen enkele zonde meer, en dat maakt mij rein in Zijn ogen.
Dan is er ook sprake van een volmaakt geweten3.

Een goed geweten kijkt niet terug, maar kijkt vooruit.
"Wij zijn er van overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alles goed willen wandelen"4. De schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft dus het vaste voornemen om goed te willen wandelen, en dat komt voort uit een goed geweten.
In diezelfde lijn noemt Petrus ook het goede geweten: "heiligt Christus als Heer in uw harten, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, ... met een goed geweten"5.

- christen-zijn

Als we deze lijn van Petrus nog even volgen naar ons vers 21 (uit de vraag), dan wijst hij er vooral op dat wij het niet vreemd moeten vinden om te "lijden ter wille van de gerechtigheid"6.
Dat is het gevolg van ons christen-zijn en dat heeft te maken met onze doop.
Zoals Noach door water behouden werd, zo behoudt de doop nu ook ons. Vanuit het doopwater opgestaan, beginnen we "door de opstanding van Jezus Christus"7 aan een ander leven. Dat leven houdt in dat we "als christen"8kunnen lijden.

Lees hier meer over de doop.

- een vraag voor God

Het woordje vraag kan twee betekenissen hebben (in het oorspronkelijke Grieks).
Uit het verband moet blijken wat de bedoeling is. Het kan duiden op :

  1. vragen
    Dan is het goede geweten er al en stelt het een vraag.
  2. dat wat gevraagd wordt
    Dan is het goede geweten er nog niet en wordt er om gevraagd.

Uit bovenstaande blijkt wel dat we in de doop een nieuw begin maken. Elke christen zal daarna willen leven zoals de Heer het graag ziet. Dan is het nodig om een goed geweten te hebben. Bij de doop leggen we die vraag voor God neer.
Daarom hebben sommige vertalingen geschreven: "een vraag voor God om een goed geweten".

De tweede optie heeft dan ook onze voorkeur.
Je zou ook niet goed weten wat een goed geweten nog moet vragen...

Meelezen

1
Hebreeën 10: 22
2
Hebreeën 9: 14
3
Hebreeën 9: 9
4
Hebreeën 13: 18
5
1 Petrus 3: 16
6
1 Petrus 3: 14
7
1 Petrus 3: 21
8
1 Petrus 4: 16