De Geest overtuigt de wereld, maar hoe?

Vraag

Je vertelde dat de Geest passief is als het gaat om de wereld duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is1. Waar lees je dat de Geest hier passief is? Het woord 'overtuigen' (NBG) of 'duidelijk maken' is niet passief maar een handeling.
Dus begrijp ik niet waar je die passiviteit vandaan haalt.

Antwoord

Het woord 'overtuigen' is inderdaad niet eenvoudig te vertalen, omdat de inhoud niet simpel door een nederlands woord kan worden weergegeven. Het roept de gedachte op van 'het overtuigende bewijs leveren door Zijn aanwezigheid, meer dan van Zijn aktie', zoals iemand schreef die goed op de hoogte is van de grondtekst.
Dit is temeer begrijpelijk omdat de Heilige Geest niet in de eerste plaats gezonden is voor de wereld, maar voor de gemeente.

De wereld is niet de individuele zondaar, maar de mensheid als geheel. In Joh. 3: 16 staat dat God die wereld nog liefhad op het moment dat Zijn Zoon kwam2. Na Zijn verwerping aan het kruis is dat niet meer te lezen. Toen heeft deze wereld haar eigen lot dus eigenlijk bezegeld.
De aanwezigheid van de Heilige Geest is voor de wereld een voortdurende herinnering aan het feit dat zij de Zoon van God verworpen heeft.

Vergelijk het met de duikboot-affaire in 1981.
Nederland leverde aan Taiwan een paar duikboten. Daarop werd China boos en riep haar ambassadeur terug uit Nederland. Het diplomatieke nivo werd teruggebracht van ambassadeur tot zaakgelastigde.
De aanwezigheid van de Chineese zaakgelastigde was voor iedere Nederlander een duidelijk bewijs dat de relatie met China bekoeld was. Daarvoor hoefde de zaakgelastigde zélf niets te doen. Het ging om zijn aanwezigheid.

Toch is de Heilige Geest wel degelijk aktief. Niet naar de wereld, maar in de gemeente en in individuele gelovigen, zoals Joh. 14, 15 en 16 leren3 (evenals veel andere brieven in het Nieuwe Testament).
Hij leidt, herinnert, troost, enz.
Maar ook de individuele zondaar blijft het voorwerp van Gods genade. En de Heilige Geest zal elke gelegenheid aangrijpen om zo'n zondaar aktief te overtuigen van bekering. Dat ben ik helemaal met je eens. Jij en ik hebben het werk van een evangelist te doen4.

Meelezen

1
Johannes 16: 8
En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;
2
Johannes 3: 16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
3
Johannes 14: 26
maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, Die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.
4
2 Timotheüs 4: 5
... doe het werk van een evangelist ...