Hoe zit het met gelovigen die sterven in het duizendjarig rijk?

Vraag

Ik heb een vraag n.a.v. info op site.
In het duizendjarig rijk wonen toegelaten volken. Deze mensen zijn sterfelijk net als wij op dit moment.
Hier zijn toch ook mensen bij de geloven in Jezus Christus en in geloof sterven? Hoe zit dat als de rechtzitting voor de grote, witte troon alleen ongelovigen betreft?

Antwoord

In het duizendjarig rijk regeert de Heer Jezus openlijk op aarde. Dan zal de belofte van de engel aan Maria in vervulling gaan. Tot nu toe heeft de Heer Jezus niet gezeten op de troon van Zijn vader David1, maar na Zijn terugkeer op aarde zal dat gebeuren.
Het zal een rijk van recht en gerechtigheid zijn2, en dat zal voor de mensen die dan op aarde leven een ongekende weldaad zijn.
Er is vrede onder mensen en dieren3, en zelfs het milieu is weer gezond (op een enkele kleine uitzondering na)4.
Er is geen ziekte meer en in principe hoeft niemand te sterven5, want er is geen enkele vervloeking meer6.
Satan is gebonden en kan de mensen dus niet verleiden7.

In dit weldadige klimaat zullen de mensen in het algemeen God dienen, want iedereen kent de Heer, van de groten tot de kleinen8.
Toch is niet iedereen eerlijk9, en sommigen zullen zelfs openlijk zondigen, maar de Heer tolereert dat niet. Wanneer iemand de wetten van het Koninkrijk der hemelen overtreedt, dan kan God dat alleen maar zien als rebellie, als opstand tegen Zijn volmaakt rechtvaardige regering.
Er zijn twee situaties waarin mensen zó geoordeeld worden:

  1. tijdens het duidendjarig rijk.
    Elke morgen zal er recht worden gesproken, en de openlijke overtreders zullen ter dood gebracht worden10 als afschrikwekkend voorbeeld11 .
    Dit is de eerste categorie van mensen, die terecht komen in het dodenrijk , waar zij met de al aanwezige ongelovigen wachten op de rechtzitting voor de grote, witte troon (R3).
  2. na het duizendjarig rijk.
    De tweede categorie sterft aan het eind van dat rijk, wanneer satan weer even losgelaten wordt12. Hij blijkt in staat te zijn om velen samen te brengen om op te trekken naar het Lam. Het zijn allemaal mensen die zich voor de schijn onderworpen hebben, maar satan weer volgen zodra de gelegenheid zich weer voordoet. Het Lam zal hen overwinnen, waardoor ook zij in dat dodenrijk terecht komen13.

Hieruit blijkt wel dat gelovigen in het duizendjarig rijk niet sterven. Voor hen is het heerlijk om te leven onder de zegenrijke regering van de Heer Jezus.

Daarna is het met de eerste schepping afgelopen, maar voordat de nieuwe schepping er is, worden voor de grote, witte troon alle doden (= gestorven ongelovigen) geoordeeld. De mensen die zijn blijven leven door hun gehoorzaamheid aan de Heer, gaan over op de nieuwe aarde.

Meelezen

1
Lucas 1: 32
de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven
2
Jesaja 9: 6
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid
3
Jesaja 11: 7
de koe en de berin zullen samen weiden
4
Ezechiël 47: 10, 11
5
Openbaring 22: 2
de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.
6
Openbaring 22: 3
7
Openbaring 20: 2
hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren
8
Jeremia 31: 34
want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen
9
Psalm 66: 3
vanwege uw machtige grootheid brengen uw vijanden U veinzend hulde.
10
Psalm 101: 8
Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands
11
Jesaja 66: 24
en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen.
12
Openbaring 20: 7
wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten
13
Openbaring 20: 9
... en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen